MMD M 5452-22, Buller från täktverksamhet, Hallands län

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om anmälan gällande förbud av krossverksamhet utanför täktverksamhetens område. Nämndens beslut med försiktighetsmått står fast. Domstolen konstaterar att det är möjligt att pröva och reglera verksamheterna separat. Vidare bedömer domstolen att det finns skäl att beakta de sammantagna effekterna vid prövning av om den anmälda verksamheten orsakar sådana störningar att den bör inskränkas, förbjudas eller tillståndsprövas.