Vägtrafik

Sveriges vägnät består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara antingen statliga eller kommunala. Väghållaren är ansvarig verksamhetsutövare.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna som Europa-, riks och länsvägarna (t.ex. E4/E20 Essingeleden, väg 73 Nynäsvägen och länsväg 222 Värmdöleden). För de kommunala vägarna är det kommunerna som är väghållare och därmed har ansvaret. För de enskilda vägarna är väghållaren ofta en organisation som till exempel en vägförening eller samfällighetsförening och i enstaka fall en enskild markägare.

Utöver byggande, drift och underhåll ansvarar verksamhetsutövaren/väghållaren för de störningar som orsakas av deras anläggning. Vägledning med riktlinjer och praxis för trafikbuller vid befintliga bostäder finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Senast ändrad 2022-08-26