Omgivningsbuller

Här finns information om buller från olika källor: väg-, spår- och flygtrafik, samt buller från industri, byggprojekt och annan verksamhet. Läs även om olika kartläggningsmetoder av buller, samt kunskap och länkar om regler och riktvärden för buller.

Vad är omgivningsbuller?

Buller brukar definieras som oönskat ljud. Till omgivningsbuller räknas normalt buller från transportsystemet, det vill säga väg-, spår- och flygtrafik, samt industri- och annat verksamhetsbuller. I och med befolkningstillväxten och den omfattande bostadsbebyggelsen som pågår, ofta i form av förtätningar i befintlig bebyggelse, räknas även buller från byggverksamhet som omgivningsbuller. Det finns förstås fler källor till buller i vår omgivning, till exempel ljud från grannar, restauranger och barer, renhållning/sophämtning, fläktar och ventillationssystem och vindkraft, för att nämna några.

Omgivningsbuller är den vanligaste miljöstörningen i vårt samhälle och vi utsätts dagligen för buller från en rad olika källor, både i bostaden, på arbetsplatsen och när vi rör oss ute i samhället.

Hur många utsätts för trafikbuller?

Trots insatser för att minska exponeringen så utgör buller ett allt större folkhälsoproblem, framför allt beroende på en ökad urbanisering, förtätning och tillväxt av transportsektorn men också på upplättnader av riktvärdena för väg- och spårtrafikbuller vid nybyggnation av bostäder.

Buller över en 55 dB dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq,24h)

En undersökning från Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, visar att cirka 395 000 personer, motsvarande 17,7 procent av länets befolkning, utsätts för buller från något av trafikslagen som överstiger 55 dB ekvivalent ljudnivå. Vägtrafiken är den dominerande källan, följt av spår- respektive flygtrafik.

Vägtrafik: 333 000 personer (15,0 procent).
Spårtrafik: 66 650 personer (3,0 procent).
Flygtrafik: 11 000 personer (0,5 procent).

Bullernivå över WHO:s riktvärden

Om antalet och andelen exponerade i stället beräknas utifrån WHO:s hälsobaserade riktvärden (53 dB Lden för vägtrafik, 54 dB Lden för spårtrafik och 45 dB Lden för flygtrafik) är en betydligt större del av länets population utsatta för buller som kan vara potentiellt skadligt för hälsan. Totalt uppskattas då 926 000 personer, motsvarande 41,6 procent av befolkningen, vara exponerade.

Vägtrafik: 659 000 personer (29,6 procent).
Spårtrafik: 181 000 personer (8,1 procent).
Flygtrafik: 251 000 personer (11,3 procent).


Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Rapport från 2020 finns att läsa via denna länk: Trafikbuller i befolkningen. Exponering, utsatta grupper och besvär (sll.se)

Finansiär: Naturvårdsverket.

Foto: Charlotta Eriksson

Senast ändrad 2024-01-30

Publicerad: 2021-09-07

Informationsansvarig: charlotta.eriksson@regionstockholm.se