Om oss

Bullernätverket  i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Nätverket bildades år 2005 på initiativ från Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Arbets- och Miljömedicin inom Stockholms läns landsting.

Syfte och mål

Målet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. För att nå detta mål ska nätverket stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket är ett forum som bidrar till samarbete över kommun- och yrkesgränser. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom seminarier, ämnesspecifika projekt och omvärldsbevakning.

Deltagare

Nätverket är öppet för länets kommunala handläggare som berörs av bullerfrågor samt andra berörda myndigheter, organisationer och aktörer inom bullerområdet.

Organisation

Bullernätverkets styrgrupp består av ansvariga från relevanta verksamheter inom Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms Stad, Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Region Stockholm och STORSTHLM. Styrgruppen tar beslut om verksamhetsplan och finansiella frågor samt utser en samordningsgrupp för att leda nätverkets arbete.

Samordningsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Stad och Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Region Stockholm. Samordningsgruppen utarbetar förslag till verksamhetsplan med förslag till budget och genomför aktiviteterna enligt planen samt administrerar nätverkets hemsida. Länsstyrelsen har en sammanhållande funktion i samordningsgruppen.

Senast ändrad 2022-08-18