Inlärning och prestation

Studier på barn och unga visar att trafikbuller, framför allt från flygtrafik, kan påverka bland annat läsinlärning, minne och motivation. Det tros ha att göra med att bullret gör det svårare att uppfatta vad som sägs samt att det distraherar och avbryter tankeprocesser.

De allra flesta vetenskapliga studier som genomförts på buller och inlärning och prestation har handlat om effekter på barn i skolmiljön. Exempel på effekter som studerats är tal- och läsförståelse, minnesfunktioner (både kort- som långtidsminne), uppmärksamhet, så kallade exekutiva funktioner som arbetsminne och problemlösningsförmåga, samt resultat från standardiserade test.

Starkast samband har setts mellan flygbuller och försämring av barnens tal- och läsförståelse, långtidsminne och resultat på standardiserade test. För övriga effekter och bullerkällor (väg- och spårtrafik) bedöms bevisningen som låg eller mycket låg. Det betyder dock inte nödvändigtvis att bullret saknar effekt, utan snarare att sambanden inte studerats tillräckligt.

I Miljöhälsoenkät 2019 som fokuserade på barn uppgav cirka 5 procent av 12-åringarna att de stördes av trafikbuller i skolan. Vidare uppgav 2,2 procent av dem att de flera gånger i veckan har svårt att göra läxor hemma på grund av olika störande ljud i hemmiljön, vilket var en ökning från 0,9 procent år 2011.

Senast ändrad 2022-08-18