Magnus Lindqvist

Magnus Lindqvist, du är ett välkänt ansikte inom Bullernätverket som har jobbat med bullerfrågor i många år, bland annat på Boverket och i Stockholms stad. Men nu har du fått en ny roll som nationell bullersamordnare vid Naturvårdsverket, kan du berätta lite mer om det?

-Den nationella bullersamordningen är en samverkan och erfarenhetsutbyte mellan några av de mest berörda myndigheterna och Naturvårdsverket har i uppdrag att hålla ihop arbetet. Även om olika aktörer har olika roller, uppdrag och lagstiftning att förhålla sig till så vill vi ju samma sak – sträva mot goda ljudmiljöer i alla delar av samhället. Det finns en stor potential i att flera myndigheter drar åt samma håll och är överens om vägen framåt. Samordningen kommer att ges ökad prioritet framöver och synas utåt på flera olika sätt. Övriga medverkande myndigheter är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Mer information Nationell samordning av omgivningsbuller (naturvardsverket.se)

Med all din erfarenhet i ryggen, vilka tycker du är de viktigaste frågorna att jobba med just nu på bullerområdet?

-Det finns en nedåtgående trend i prioritering av bullerfrågor som måste brytas. Definitionen på vad som kan betraktas som acceptabel ljudmiljö har förskjutits. Samtidigt sker också förbättringar genom elektrifiering av fordon och mer uppmärksamhet inom områden som inte prioriterats tidigare. En nyckel till framgång är att hitta multifunktionella lösningar som utöver bättre ljudmiljöer även ger förbättringar inom andra områden, som att mer grönska både ger en bättre akustisk miljö och andra ekosystemtjänster.

Vilken roll ser du att Bullernätverket ska ta i länet framöver för att kunna verka som mest effektivt för en bättre ljudmiljö i Stockholms län?

- Att fortsätta vara en viktig aktör för informationsspridning och nätverkande, både inom och mellan olika yrkesområden. Gärna också att ta initiativ till samarbeten och satsningar på kunskapsuppbyggnad eller forskningsbehov. Samverkan med den nationella bullersamordningen känns som en självklar del!

Är det något annat medskick du vill lämna till Bullernätverkets följare?

-Återkoppla gärna med synpunkter och önskemål om vilka satsningar ni ser behov av. Vilka frågor behöver uppmärksammas och diskuteras? Det gäller både bullernätverket och den nationella samordningen, det finns möjlighet att påverka vilka prioriteringar som görs.