Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken, bland annat i fråga om omgivningsbuller. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar: stöd och råd, samordning samt uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning ger de genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordningen sker genom samverkansgrupper som syftar till att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför Länsstyrelsen gemensamma projekt inom tillsyn. 

Länsstyrelsen följer också upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. De granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Länsstyrelsen kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Tillsynsvägledning i Stockholms län

I Stockholms län görs Länsstyrelsens tillsynsvägledning bland annat genom Miljösamverkan Stockholm län. Mer stöd och vägledning hittar du på deras hemsida.