Samhällsplanering

Stockholms län är Sveriges mest befolkade med närmare 2,4 miljoner invånare. Av dessa bor ca 1 miljon i Stockholms stad. Stockholmsregionen befinner sig idag i en intensiv utvecklingsperiod och är en av Europas snabbast växande städer.

De senaste åren har länet vuxit med 30 000-40 000 invånare per år och prognoser visar på en fortsatt stor befolkningstillväxt. År 2030 förväntas länet kunna ha ca 2,8 miljoner invånare och år 2050 hela 3,4 miljoner.

Befolkningsökningen för med sig ett ökat behov av bostäder. Enligt utvecklingsplan för länet – RUFS 2050 – behöver minst ca 20 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030. Befolkningsökningen och den höga tillväxttakten i länet innebär också trängsel i transportsystemet och behov av utbyggnad av vägar och spår. Utvecklingen innebär en ökad konkurrens om marken, särskilt i goda kommunikationslägen. Förutsättningarna för människors livsmiljö och hälsa förändras i samband med denna utveckling.

Regeringens miljömål ”God bebyggd miljö” inbegriper att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, att bebyggelsestrukturen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt samt att människor inte utsätts för skadliga miljöexponeringar, t.ex. luftföroreningar och buller. Den växande befolkningen ger visserligen förutsättningar för en fortsatt god ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och innovationskraft, men innebär samtidigt stora utmaningar för regionen som helhet, till exempel vad gäller bostadsförsörjning och transportsystem men även miljö- och hälsopåverkan. Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller uppgick 2015 till 11,2 % och andelen som besväras av dålig luftkvalitet uppgick till 7,3 % enligt regionplanen, som även lyfter fram målet att den andelen inte ska öka. I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 ses det som en särskild utmaning att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa. En god samhällsplanering är ett viktigt instrument för att möjliggöra detta.

Ansvarsfördelning

I den fysiska planeringen har kommunerna ett huvudansvar, då det är en kommunal angelägenhet att planera användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Kommunerna ska planlägga och styra markanvändningen i den egna kommunen. Detta innefattar bland annat övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och trafik samt bygglovsgivning.

Det övergripande ansvaret för regionens samhällsplanering innehas av Region Stockholm, som ansvarar för att upprätta en regionplan. Regionplanen är inte bindande, men har stor påverkan på planeringen av bebyggelse och infrastruktur i länet. Region Stockholm har numera också ansvar för den regionala utvecklingsstrategin och för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Länsstyrelsen har en roll att i de olika planeringsnivåerna företräda och samordna statens intressen och tillhandahålla planeringsunderlag. Det gäller regionplaneringen, den kommunala översiktsplaneringen och i detaljplaneärenden. I samband med kommunernas planläggning ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Senast ändrad 2022-08-18