Åtgärder

Det finns olika åtgärder att ta till för att minska buller och bullerpåverkan i samhället. Enligt det Europeiska bullerdirektivet är kommuner skyldiga att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska omgivningsbuller.

Kommuner och verksamhetsutövare i Stockholms län har under lång tid och på olika sätt arbetat för att minska bullret i vår omgivning samt de besvär och hälsoeffekter som kan uppstå i bullerutsatta grupper. Till följd av det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och den svenska Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller åläggs alla kommuner med mer än 100 000 invånare att ta fram åtgärdsprogram för att minska bullret. Utöver det tar även Trafikverket fram åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar, civila flygplatser (läs mer under Omgivningsbuller).

Trafikförvaltningen (SL) har en långsiktig plan för genomförande av bullerskyddsåtgärder för att uppfylla målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Med syfte att uppnå de riktvärden som framgår i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 gör Trafikförvaltningen investeringar för att bullerskydda bebyggelse utmed spår. Bullerskydden utgörs av dels åtgärder i spåranläggningen samt av lokala åtgärder på bostadsfastigheter.

Swedavia är enligt villkor i sitt miljötillstånd skyldiga att bullerisolera de byggnader som exponeras för höga ljudnivåer och som gör att föreskrivna ljudnivåer för inomhusmiljö inte hålls (se länkar nedan).

Som ett stöd för handläggare inom kommunerna som arbetar med trafikplanering, bullerkartläggning och åtgärder har SKL tagit fram handboken "Skapa goda ljudmiljöer". I handboken sammanställs information om buller, skyddsåtgärder och olika lösningar som rekommenderas för särskilda bullerscenarier. Den ger också grundkunskaper i akustik och bulleremissioner, vägledning i kartläggningsprocessen och anvisningar kring hur åtgärdsarbetet bör organiseras, planeras och följas upp.

Senast ändrad 2024-06-11