Nr. 38, april 2024

Nyhetsbrev 38 skickades ut i april 2024, direkt efter en tidig påsk. Ämnen som togs upp var till exempel Trafikverkets nya tjänster om "Bullernivå vid din fastighet" samt beräkningsmetoden Nord2000, nyheter från Danmark och aktuella domar på bullerområdet.

Nyhetsbrevet nedan finns som pdf här.

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen

Den 8 februari i år gick den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen av stapeln i Landstingshuset på Kungsholmen med Mark Isitt som moderator. Dagen arrangerades av STORSTHLM med hjälp av Ecoloop och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad samt Region Stockholm. Temat för dagen var Förtätningens effekter och hälsosam grönska.

Flera av talarna lyfte trafikbuller som en av länets främsta utmaningar med tydliga konsekvenser i form av störning och hälsopåverkan. Bullernätverkets Anna Davis och Karolina Embring från Länsstyrelsen i Stockholm talade om trender i detaljplanering kopplat till hälsa och frågade sig ”Bostäder eller hälsa – måste vi välja?”. Budskapet var att det går att bygga i även bullerutsatta lägen, förutsatt att det tas hänsyn till bullret i ett tidigt skede av planprocessen och det sker en anpassning av bebyggelsens lokalisering, placering och utformning efter platsens förutsättningar.

Karin Ljung Björklund talade om Folkhälsomyndighetens uppdrag ”Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling” och betonade vikten av prevention och miljöns potential för att främja hälsosamma levnadsvanor. Hon tog bland annat upp ljudmiljön vid skolor och förskolor och gav ett exempel från Paris där man genom att förbjuda genomfartstrafik på närliggande gator minskat källbullret i barns närmiljö.

Du hittar alla presentationer från dagen via länken nedan.

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2024 (Storsthlm)

 

Trafikverkets tjänst Bullernivå vid din fastighet

Trafikverket handlägger en stor mängd ärenden som rör frågor om buller och vibrationer från trafik och möjliga skyddsåtgärder. De flesta sådana ärenden inkommer från privatpersoner och från kommunala tillsynsmyndigheter. Under de senaste åren har två e-tjänster utvecklats som ger möjlighet att se uppgifter om den egna fastigheten, eller lämna in en förfrågan om utredning.

Tjänsterna är utvecklade för privatpersoner som störs i sin boendemiljö, och avsedda för att hantera ärenden som rör befintliga statliga vägar och järnvägar. För ny- eller ombyggnadsprojekt som innefattar bullerskyddsåtgärder hänvisas till respektive projektorganisation.

Länk till Trafikverkets webbsida med de bägge tjänsterna:

Bullernivå vid din fastighet (trafikverket.se)

 

Forskning bidrar till att reducera buller och vibrationer från järnvägen

För att möta dagens och framtidens krav på tystare järnväg jobbar Trafikverket tillsammans med tio andra infrastrukturförvaltare i Europa för att utveckla en ny produkt som reducerar ljudstyrkan.

Projektet LOWNOISEPADS har nu levererat en slutrapport som beskriver arbetet med en ny typ av mellanlägg för att minska buller från järnvägen. Omfattande mätningar och analyser av olika rälsmellanlägg på olika testplatser och med olika tågtyper och hastighetsförhållanden har genomförts. En produkt, ett mellanlägg för svenska förhållande, har utvecklats och närmar sig kommersiell introduktion. Produkten kan till exempel reducera bullernivåer från passerande motorvagnståg med 3–5 dBA.

Projektet leder till ökad kunskap om bulleråtgärder där vi nu bättre förstår hur bullergenererande källor i järnvägen kan åtgärdas vilket får en positiv påverkan på människors liv och hälsa.

Ett mjukvaruverktyg har också utvecklats för att visualisera och bedöma förändringar i buller när egenskaper på rälsmellanlägg förändras. Rapporten rekommenderar också fler framtida tester för optimering av rälsmellanlägg för att ytterligare minska buller och vibrationer.

Läs mer om projektet via denna länk:​​

Forskning bidrar till att reducera buller och vibrationer från järnvägen - Bransch (trafikverket.se)

 

Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar

År 2011 fastställdes det första kvalitetssäkringsdokumentet för flygbullerberäkningar och nu har en reviderad version publicerats.

En förändring i denna uppdaterade version är införandet av en ny atmosfärsdämpningsstandard. Vidare är en rekommendation i förslaget att använda ett standardiserat så kallat enhetsväder.

Kvalitetssäkringsdokumentet har som syfte att skapa enhetlig tillämpning av flygbullerberäkningar och är avsett som vägledning vid sådana beräkningar. Det är i första hand avsett för beräkningar som underlag för miljöprövningar av flygplatser samt bebyggelseplanering kring flygplatser samt i löpande tillsynsverksamhet. Dokumentet är också användbart som information till övriga intressenter.

Revideringen har utförts i en arbetsgrupp med Trafikverket, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket samt stöd av tekniska rådgivare från Swedavia och Tyréns.

Nationell samordning av omgivningsbuller (naturvardsverket.se)

 

Rekommendation att använda beräkningsmetoden Nord2000

Myndigheterna inom den nationella bullersamordningen rekommenderar en övergång till beräkningsmetoden Nord2000 vid utredningar av buller från väg- och spårtrafik.

Beräkningsmetoden Nord2000 bör användas från 1 juni 2024 för vägtrafik, och från 1 januari 2025 för spårtrafik, vid beräkning av buller i samband med dels planering och byggande av trafikinfrastruktur, samt dels bullerskyddsåtgärder vid planarbete och bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), och vid tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).

En övergång till Nord2000, i stället för de tidigare rekommenderade Nord96-Väg respektive Nord96-Spår, ger bättre förutsättningar för mer noggranna och rättvisande beräkningsresultat.

Naturvårdsverket "Om beräkningsmetoden Nord2000" (pdf)

 

Remiss om regeländringar för studentbostäder

Boverket har publicerat en ”extra remiss” om regelförändringar för ljudisolering vid studentbostäder med delade utrymmen. Förslaget är kopplat till ett regeringsuppdrag kring studentbostäder som kommer avrapporteras under våren.

Remissförslaget går ut på sänka kraven, dvs att acceptera en sämre boendemiljö med avseende på buller för denna bostadstyp.

Remisstiden pågår under perioden 20 mars – 30 april.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader - Boverket

 

Nytt om buller från Danmark

Silent City och Gate 21 har publicerat en kort analys på danska av samhällsekonomiska effekter (med avseende på bullerstörda bostäder samt koldioxidutsläpp) av en hastighetssänkning på bilvägarna i Köpenhamnsregionen. Läs via länken nedan som har analysen inbäddad i Flipbook-format.

Analyse: Hastighedsnedsættelser og trafikstøj | Gate 21

TV2 Kosmopol har en nyhet om att knappt 700 bostäder i Köpenhamn inom tre år kommer att få en nio meter hög bullerskärm mot trafikljud.

Godt nyt til 687 boliger på Vestegnen | TV 2 Kosmopol

 

Hälsorelaterad miljöövervakning

Inom den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen pågår två projekt inom ljudmiljöområdet som drivs av en arbetsgrupp med Naturvårdsverket, VTI, med flera, under ledning av Göteborgs universitet.

Dels Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden, som publiceras under våren. Dels Trafikbullerkartläggning vid bostäder, som beräknas bli färdigt våren 2025.

Ytterligare ett utredningsuppdrag som bedrivs vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm, handlar om miljöfaktorer, däribland trafikbuller, och barns mentala hälsa. Detta beräknas bli färdigt under hösten 2024.

Karolinska Institutet om pågående HÄMI-undersökningar

 

Konferenser 2024

Baltic-Nordic Acoustic Meeting (BNAM), Hanasaari, Espoo, Finland, 22-24 maj.

Baltic-Nordic Acoustic Meeting 2024 (bnam2024.net)

 

International Congress on Sound and Vibration (ICSV 30), Amsterdam, Nederländerna, 8-11 juli.

The 30th International Congress on Sound and Vibration (icsv30.org)

 

Inter-Noise 2024, Nantes, Frankrike, 25-29 augusti.

Home - Internoise 2024

 

Konferens inom den Hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), Naturvårdsverket och Umeå universitet. Umeå, Sverige, 2 oktober.

HÄMI 2024 – Konferens inom den Hälsorelaterade miljöövervakningen (naturvardsverket.se)

HÄMI 2024 (umu.se)

 

Kurs i Byggnadsakustik vid KTH hösten 2024

Under september till oktober i höst anordnas en kostnadsfri kurs i Byggnadsaktustik (AF244V) vid KTH i Stockholm. Anmälan till kursen är öppen och kan göras fram till 15 april via antagning.se.

Direktlänk till kursanmälan på antagning.se

För mer information, se kurshemsidan på KTH

 

Aktuella domar på bullerområdet

Läs under Tillsyn här!

Personporträtt

Läs om Anders Novak här!

 

Bullernätverkets kommande aktiviteter

Vår och höst 2024

Bullerutbildning

Bullernätverkets samordningsgrupp gör under åren 2024 och 2025 en satsning på att ta fram ett modulbaserat utbildningsmaterial utifrån nätverkets egna kompetenser.

Materialet kommer att tillgängliggöras via nätverkets hemsida.

Du som vill bidra är välkommen att höra av dig till Charlotta Eriksson på CAMM.

 

Utbildning för arkitekter

Hur kan man bygga bostäder i en tät stad med god ljudmiljö? Arbete med detta pågår. Håll utkik på bullernätverkets hemsida för mer information!

 

Publicerad 2024-04-08