Nr. 36, maj 2023

Samordningsgruppen för Bullernätverket är stolta och glada att kunna presentera ännu ett fullmatat nyhetsbrev!

Läs nyhetsbrevet som PDF här

Bullernätverkets seminarium ”Blir det bra det vi bygger?”

Den 29 maj 2023 genomfördes ett seminarium om stadsplanering kopplat till Trafikbullerförordningen och människors hälsa. Miljöförvaltningen, SL, Boverket, Centrum för arbets- och miljömedicin, Länsstyrelsen samt sakkunniga inom Bullernätverket hade olika föreläsningar inom ämnet. Några budskap från dagen kan sammanfattas enligt följande:

  • Det finns en tydlig skillnad i hur bostadsbyggnaders placering och utformning har ändrats i och med Trafikbullerförordningen i detaljplaneringen.
  • Trafikbullerförordningens riktvärden är bland de högst tillåtna värdena i Europa.
  • Buller är skadligt för människors hälsa och det finns flera sjukdomar som människor kan få kopplat till buller. Bland annat kognitiv påverkan, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt och diabetes typ 2.
  • Det är viktigt att följa upp att riktvärden för buller innehålls vid nybyggnation för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem och undvika att bostadsklagomål inkommer till kommunernas miljöenheter.
  • Boverket kommer att uppdatera frågor och svar kopplat till buller inom kort på hemsidan.
  • Det är viktigt att buller utreds i detaljplaneringen och inte i bygglovsskedet, då frågan redan ska vara utredd.
  • Det är viktigt med placering och utformning av bostadsbebyggelsen för att skapa skyddade sidor där både uteplats och ljuddämpad sida kan tillskapas.

För mer information och aktuella presentationer kan ni gå in på Bullernätverkets hemsida via följande länk: Blir det bra det vi bygger 29 mars 2023.

 

Trafikverkets Miljörapport 2022 – Tema Buller och Vibrationer

Trafikverkets Miljörapport beskriver miljöpåverkan från transporter i Sverige och Trafikverkets verksamhet, samt vad Trafikverket gjort under 2022 för att minska miljöpåverkan. Rapportens temaavsnitt har fokus på buller och vibrationer. Avsnittet beskriver hur buller och vibrationer påverkar människors hälsa samt hur Trafikverket arbetar med att skapa bättre livsmiljöer för dem som är utsatta för störningar från trafiken längs statliga vägar.

Trafikverkets målbild för 2030 är att antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 procent jämfört med 2015 och att ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. Men trots bullerskyddsåtgärder ökar antalet personer som är utsatta för mer än riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Något som främst beror på ökad trafik, ökad inflyttning till städerna och ökat byggande i bullerutsatta miljöer.

Över 2 miljoner påverkas av buller från trafiken

 

Nätverksmöte Nationella Bullersamordningen

Den nationella bullersamordningen är en myndighetssamverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Till hösten bjuder samordningen intresserade till informationsmöte och diskussion om vad som är på gång inom ljudmiljöområdet. Mer info när det närmar sig.

Tid: Onsdag 27 september kl 13

Plats: Naturvårdsverkets kontor, Virkesvägen 2

Nationell samordning av omgivningsbuller

 

Svenska Akustiksällskapets Ljuddag 22 mars

Den 22 maj hölls det Svenska Akustiksällskapets (SAS) Ljuddag. Dagen inkluderade även SAS:s årsmöte och utdelning av årets Ljudpris samt året Ljudmiljöpris. Årets Ljudpristagare blev professor Mats Nilsson vid Stockholms Universitet som tilldelades priset för framstående insatser inom psykoakustik och epidemiologi med bullerinriktning inom ett flertal vetenskapliga områden och tillämpningar.

Årets Ljudmiljöpris tilldelas Djungellekan i Helsingborg, en lekplats och park som invigdes 2022 där man skapat en grön oas i närheten av färjeterminalen för Dankarksfärjan. Lekplatsen erbjuder spännande och oväntade ljudupplevelser med djungeltema. Manne Friman och Martin Hallberg vid Efterklang Afry har stått för ljuddesignen och Krook och Tjäder har varit landskapsarkitekter.

Svenska Akustiska Sällskapet – Ljud och vibrationer i Sverige sedan 1945

 

Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49)

Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Länsstyrelsens bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter föreslås utökas. Utredningen föreslår också förbud mot skoterkörning i naturreservat och utpekade vattenområden.

Vattenskotrar kan ge upphov till störningar och olägenheter för människors hälsa, bland annat i form av buller och olyckor. Även friluftsliv och upplevelsevärden påverkas. Undervattensbuller kan också påverka vattenlevande organismer (se Bullernätverkets tematiska nyhetsbrev från april 2022). Problemet växer och den samlade bilden är att klagomål avseende störningar som uppkommer till följd av vattenskoterkörning är klart överrepresenterade jämfört med annan fritidsbåtstrafik.

Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49)

 

ICBEN 2023

Den 14:e kongressen om Buller som folkhälsoproblem (ICBEN) arrangeras i år i Belgrad mellan den 18 och 22 juni. ICBEN står för International Commission on Biological Effects of Noise (ICBEN) och är en vetenskaplig organisation som arbetar aktivt för att främja högkvalitativ forskning om bullrets påverkan på vår hälsa.

Sista dag för registrering till kongressen är den 1 juni. Läs mer och anmäl dig här: ICBEN 2023 Registration

 

Personporträtt Karolina Embring

Nu har vi ett nytt personporträtt utlagt på hemsidan. Karolina Embring är arkitekten som sadlade om och nu arbetar med stadsplanering på samhällsbyggnadsavdelningen vid Länsstyrelsen i Stockholm. Karolina ser flera utmaningar med bullerstörningar och negativ hälsopåverkan av buller i Stockholm som också tenderar att öka i och med att vi bygger i alltmer bullerutsatta lägen.

Läs mer om Karolinas erfarenheter och engagemang i ljudmiljöfrågor Karolina Embring!

 

Domar

Läs mer på Bullernätverkets hemsida där vi publicerat några av den senaste tidens domar inom omgivningsbuller.

____________________________________________________

Bullernätverkets kommande aktiviteter

Höst 2023

Vi kommer att arrangera ett Referensgruppsmöte den 15 september (09:00 – 11:30) där du som vill kan bidra till nätverkets kommande seminarieteman och andra aktiviteter. Bullernätverkets referensgrupp träffas en gång per år och diskuterar nätverkets inriktning under det kommande året.

Vill du vara med i Bullernätverkets referensgrupp får du gärna höra av dig till charlotta.eriksson@regionstockholm.se!  

Foto: Torbjörn Klow och Karolina Embring

Illustration: Volodymyr Hryshchenko (Unsplash)

Publicerad 2023-05-24