Nr. 35, januari 2023

Vi berättar om nya intressanta seminarier och konferenser. Det var ett tag sedan trafikbullerförordningen trädde i kraft. Hur har lagstiftningen påverkat våra boendemiljöer? Seminarium i mars! Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) anordnar en konferens den 14–15 juni 2023 på temat den gröna staden. Vi skriver även om pågående forskning och initiativ kring nyttan av tysta områden och parker.

Internationell konferens om bullerforskning

Den internationella konferensen ICA hölls i Sydkorea i oktober ICA 2022. Konferensen fokuserar på den senaste forskningen inom akustik och buller. Via länken kan du ta del av forskningsresultaten som rör alltifrån hur trädstammar påverkar buller, hur utformning av bildäck kan inverka på ljudgenerering, omfattningen av bullerstörningar från vindkraftsparker och hur kombinationen av vibrationer och trafikbuller från höghastighetståg i Japan och Frankrike stör vår läsförmåga.

ICA 2022 Proceedings

Idéseminarium om att skapa goda ljudmiljöer

Den 25 oktober höll den Nationella bullersamordningen ett idéseminarium om hur man kan arbeta för att åstadkomma god ljudkvalitet både i samhällsplaneringen och befintliga miljöer. Bland annat presenterades erfarenheten från arbetet i det tvärkommunala nätverket Gate 21 i Köpenhamn och FAMOS forskning om vilka andra faktorer än den faktiska ljudnivån som kan påverka upplevelsen av bullerstörningar. Filmer från alla föredragningar finns här:

Boverket - Idéseminarium om goda ljudmiljöer

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023

Den 17 januari lämnade naturvårdsverket över slutrapporten till den fördjupade utvärderingen av de nationella miljökvalitetsmålen till regeringen. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan flera myndigheter och innehåller en utvärdering av hur miljön mår, hur miljöarbetet går och vad som ytterligare behöver göras för att nå målen. Miljökvalitetsmålen omfattar 16 olika mål där buller omnämns i fem av dem; God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.

I målet God bebyggd miljö utpekas den täta staden som lösningen för många miljöproblem men samtidigt som en källa till flera konflikter, bland annat buller, när kommuner planerar i centrala lägen och nära trafikleder. Även livet i våtmarker påverkas av buller från intilliggande motorvägar.

Buller från fritidsbåtar påverkar både människor och djur, över och undervattenytan, vilket försvårar möjligheten att klara målet för Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård i ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Även impulsivt undervattensbuller påverkar den marina miljön. Flera myndigheter samverkar kring hanteringen av undervattensbuller på nationell nivå.

I målet Storslagen fjällmiljö lyfts buller från terränggående fordon på barmark som ett problem som stör både rennäringen, fjällevande djur och friluftslivet. Energiutvinning i from av vind- och vattenkraft, gruvdrift och storskalig turistnäring listas också som större bullerkällor i Naturvårdsverkets rapport om fjällmiljön. Transportstyrelsen följer upp den ökande flygtrafiken i fjällen med enkätundersökningar vart fjärde år.

Alla rapporterna som ligger till grund för den fördjupade utvärderingen ligger länkade på respektive miljömåls flik på hemsidan Sveriges miljömål. 

Miljöhälsoenkät 2023

Under våren kommer Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Folkhälsomyndigheten att skicka ut en ny Miljöhälsoenkät till drygt 230 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–84 år runt om i Sverige. Miljöhälsoenkäten är en återkommande undersökning som syftar till att visa befolkningens exponering för olika miljöfaktorer samt relaterade besvär. Enkäten innehåller ett 60-tal olika frågor, bland annat om störningar och besvär kopplat till trafikbuller.

Tack vare finansiering från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Länsstyrelsen i Stockholms län och Upplands Väsby kommun kommer årets undersökning att skickas ut till extra många personer i Stockholms län. Totalt kommer ca 125 000 personer i Stockholm att få möjlighet att svara på enkäten. Undersökningen kommer att ligga till grund för nästa regionala Miljöhälsorapport (2025).

Om Stockholms Regionala Miljöhälsorapporter

Nytt forskningsprojekt om miljöfaktorer och bröstcancer vid LU (Lunds universitet)

Ett nytt forskningsprojekt med titeln ”The pregnancy exposome and premenopausal breast cancer risk – implications for future risk stratification and cancer prevention” har finansierats med 2,4 miljoner av cancerfonden. Projektet handlar om att identifiera miljöexponeringar som, om de inträffar under en graviditet, ökar risken att utveckla premenopausal bröstcancer. Faktorer som studeras är exempelvis luftföroreningar, trafikbuller och tillgång till gröna miljöer. Troliga mekanismer bakom sambandet mellan trafikbuller och bröstcancer är att bullret ger upphov till störning och stress som resulterar i frisättning av olika stresshormoner, exempelvis kortisol. Stresshormonerna kan i sin tur orsaka skador på DNA och främja tumörtillväxt genom att hämma celldöd. Projektet finns beskrivet översiktligt på cancerfonden hemsida.

Miljöövervakning

I Regeringens budgetproposition anges att anslaget för miljöövervakning minskar med 122 mnkr från 514 mnkr 2022 till 392 mnkr 2023. Anslaget används till flera olika saker, däribland miljöövervakning, miljömålsuppföljning, internationell rapportering och delegationen för cirkulär ekonomi.

Ett programområde inom miljöövervakningen är den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), där buller ingår som ett delprogram. Medelstilldelning till HÄMI brukar bli omkring 10 mkr årligen, men den del av anslaget som går till miljöövervakning inom bullerområdet har varit betydligt mindre. Under senare år har ingen miljöövervakning om buller bedrivits. Budgetpropositionen innehåller inga detaljer om hur det totala beloppet kommer att fördelas 2023 och i nuläget är det osäkert vilka områden som får finansiering.

Den gröna staden - Konferens juni 2023

Under 2022 fick Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) i uppdrag av Regeringen att anordna en konferens den 14–15 juni 2023. Konferensens tema kommer att vara den gröna staden. Agendan är inte färdig ännu men konferensen kommer bland annat att ge goda exempel från städer där man har lyckats med att stärka inkludering samt estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen. Bullernätverket har förhoppningar om att även begreppet ljudmiljöer kommer att presenteras denna dag.

Mer information kommer att meddelas i annat nyhetsbrev eller på vår hemsida när agendan är klar och anmälan är möjlig.

Uppdrag att arrangera en konferens med temat den gröna staden under Sveriges ordförandeskap i EU 2023 - Regeringen.se

Undervattensbuller

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet arrangerar löpande information kring olika miljöfrågor som rör Östersjön. Som första aktivitet 2023 hölls ett frukostmöte om undervattensljud. Arrangemanget samt tidigare möten går att se i efterhand här:

Baltic Breakfast - Stockholms universitets Östersjöcentrum

Buller från idrottsplatser – Utvärdering och uppdatering

År 2020 publicerade Naturvårdsverket en vägledning om buller från idrottsplatser. Vägledningsarbetet aktualiserades av förändringar som konstgräsplaner (åretruntanvändning), en förtätning som inneburit allt kortare avstånd mellan idrottsverksamhet och bostäder och uppmärksammade domstolsbeslut. Då det tidigare inte funnits något vägledande underlag, fanns behov av att följa upp vägledningen relativt omgående.

Frågor om tillämpning och önskemål om synpunkter har skickats till kommuner, länsstyrelser, branschorganisationer och konsulter. Efter genomgång av synpunkterna har vägledningen uppdaterats i vissa delar. Exempelvis betonas att vid användning av matrisen med zonindelning, är det alltid nödvändigt att göra bedömningar i det enskilda fallet och inte automatiskt ange verksamhet inom grön zon som utan risk för olägenhet.

Buller från idrottsplatser (naturvardsverket.se)

EINOET - European environment information and observation network

Environmental Noise Directive, END, är ett EU-direktiv som togs fram 2002. EEA, European Environment Agency, arbetar utifrån direktivet med insamling av data, uppföljning och åtgärdsprogram. Ett av målen med direktivet är en minskning av antalet kroniskt störda av trafikbuller med 30% till 2030 jämfört med 2017. Sedan 2007 samlar EEA genom Eionet, European environment information and observation network, in miljödata, underlag och åtgärdsförslag från alla medlemsländer. Underlagen ligger bland annat till grund för framtida förändrade regler.

Den 21-22 november 2022 hölls ett avstämningsmöte inom EEA där medlemsländerna diskuterade både hur underlag och miljödata till den stora europeiska och strategiska bullerkartläggningen kan tas fram och hur de kan användas. Att samla ihop liktydig data på EU-nivå innebär flera utmaningar. Från hur medlemsländerna är organiserade rent administrativt till kategorisering av olika typer av vägar.

EEA:s hemsida finns flera artiklar, kartor, data, nyheter, faktablad och publikationer inom buller.

Elbussar och buller

I Göteborg har man studerat boendepåverkan före och efter införandet av en eldriven busslinje. Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter till uppemot 4000 berörda boende.
Elbussar Rapport_1.pdf (gu.se)
Västtrafiks elbussar bidrar till bättre hälsa för boende | Västtrafik (vasttrafik.se)

Quiet Parks Sverige

En ny ideell förening med ambitionen att bidra till att tysta rofyllda naturområden i hela Sverige uppmärksammas, bevaras och skyddas har startats. Initiativtagare är Ulf Bohman som sedan 2019 suttit med i styrelsen och varit huvudansvarig för urbana parker inom Quiet Parks International. Det har blivit allt tydligare att Quiet Parks International mål att belöna och uppmärksamma tysta parker runt om i världen också måste följas upp med engagemang och förankring på det lokala planet. En nationell ideell förening har större möjlighet till lokala samarbeten och finansiering. Mer information ulf@quietparks.org och Quiet Parks International. 

Ljudplanering

Sedan ett antal år driver SLU webbplatsen Ljudplanering. Den har som övergripande syfte att bidra till en ökad förståelse för planering och gestaltning av vardagens ljudlandskap och lyfta fram erfarenheter från tidigare projekt och installationer, samt dela ny forskning.

Från hemsidan: ”Ljudplanering.se är en samlingsplats för olika frågor rörande ljudplanering och ljud i staden. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för planering och gestaltning av vardagens ljudlandskap. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya erfarenheter, kunskaper och projekt. Här kan du lyssna på stadens ljud, hitta ny forskning, jämföra hur olika byggnationsplaner påverkar ljudbilden och bli inspirerad av innovativ konst.”

Forskningsprojekt om tysta områden

Formas finansierar ett fyraårigt projekt om positiva hälsoeffekter av tysta områden; ”välgörande ljudmiljöer”. Syftet är att öka förståelsen för upplevda kvaliteter i tysta områden och utvärdera associerade hälsoeffekter. Tysta områden i Sverige kartläggs och hälsoeffekter studeras på plats genom en kombination av fysiologiska mätningar och brukarintervjuer. Studien är multidisciplinär och förväntas leda till en ökad förståelse för de kvaliteter hos tysta områden som främjar hälsa.

I projektet undersöks ett antal utvalda tysta områden med avseende på upplevelse och hälsoeffekter. Det görs bland annat genom ljudpromenader, enkätundersökningar och genom att vanliga besökare till tysta områden utrustas med armband som mäter deras stressnivåer under vistelsen. Projektet kommer att pågå till 2026.

Swecris - Välgörande Ljudmiljöer: Upplevelsekvalitet och Hälsa i Tysta Områden (vr.se)
Kontakt: gunnar.cerwen@slu.se

Identifiering av djur genom ljudmätningar

Inom Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag har ett projekt studerat hur man med hjälp av ljuddatainsamling kan bedriva miljöövervakning av förekomst av olika djurarter. Även kunskapsläget om olika slags automatiserad datainsamling beskrivs.
Rapporten ”Bullerdatainsamling och autonom artidentifiering för att underlätta miljöövervakning

Beskrivning av rapportens innehåll

Kartläggning omgivningsbuller

17 av de (18) kommuner som omfattas av omgivningsbullerdirektivet samt Trafikverket, har rapporterat in sina kartläggningar till Naturvårdsverket. Den 27 januari arrangeras ett nätverksmöte med berörda kommuner och andra intresserade för erfarenhetsutbyte från kartläggningen 2022.
Kontakt: henrik.larsson@naturvardsverket.se

Länsstyrelsens tidiga planeringsdialog

Länsstyrelsen i Stockholm samarbetar med länets kommuner i det som kallas tidig dialog i planfrågor. Dialogen förs innan och mellan de formella stegen i planprocessen. Syftet är att undvika missförstånd och att arbetet kring översiktsplaner och detaljplaner ska bli smidigare och effektivare. Frågor om bullerstörning och bulleranpassning av bostäder och skolor har på senare tid flutit upp som en fråga som flera kommuner efterfrågat stöd kring, bland annat när det gäller tolkning av lagstiftningen.

Länsstyrelsen Stockholm - Planering och byggande

Nytt tillskott i bullernätverkets samordningsgrupp!

Stefan Troëng är ny i Bullernätverkets samordningsgrupp och har tagit över Magnus Lindqvists tjänst som bulleransvarig och miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Han presenteras i ett personporträtt på Bullernätverkets hemsida. Stefan lyfter vikten av att man inom planeringsarbetet fokuserar på att uppnå god ljudmiljö snarare än att ”med skohorn” innehålla de riktvärden och bestämmelser som finns, till exempel att slentrianmässigt använda smålägenheter för att klara bullerkraven. Stefan uppmanar Bullernätverkets följare att fundera på vilka frågor ni vill att nätverket tar upp, framföra dem och inte vara rädda att engagera sig för dessa frågor. Välkommen, Stefan! Och välkomna med frågor och inspel, alla följare!

Domar

Några av den senaste tidens domar om omgivningsbuller.

MÖD M 14030-21, Buller från vägtrafik, Nybro kommun

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och upphäver nämndens föreläggande om bullerdämpande åtgärder för bostäder. Som motivering anges att det inte har framkommit skäl att förelägga om bullerdämpande åtgärder. Bullernivåerna utomhus vid fasad är under åtgärdsnivån som gäller enligt rättspraxis i befintlig miljö (65 dBA).

MMD M 3238-22, Buller från vägtrafik, Gävle kommun

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning och avslår överklagandet. Nämnden har haft fog för sitt beslut. Mätningar och beräkningar är genomförda i enlighet med gällande metoder och riktlinjer. Det saknas vidare skäl att ifrågasätta den ljudmätning som gjordes på uppdrag av Trafikverket i maj 2021.

MMD M 4876-22, Buller från verksamhet, Håbo kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver nämndens beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. Ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Som motivering anges att det inte kan anses utrett att mätning och bullerutredning är korrekt utförda.

MMD M 6543-21, Buller från luftvärmepump, Lunds kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut och fastställer nämndens beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd. Domstolen anser att de mätningar som utförts ska ligga till grund för bedömningen om olägenhet föreligger och att den ljudnivå som mätresultaten uppvisar inte ger skäl att förelägga om åtgärd.

MMD P 3039-22, Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Krokoms kommun

Försvarsmakten har motsatt sig att bygglov beviljas med anledning av att bebyggelsen kan påverka utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar. Fastigheten är belägen inom Försvarsmaktens påverkansområde för buller. Målet är överlämnat till regeringen för prövning.

MMD P 3860-22 och P 3073-22, Bygglov för uppförande av enbostadshus med garage, Krokoms kommun

I likhet med ovanstående har Försvarsmakten motsatt sig att bygglov beviljas även för en närliggande fastighet. Mark- och miljödomstolen har därför överlämnat även dessa mål till regeringen för prövning.

Regeringsbeslut, Infrastrukturdepartementet, Dnr I2021/02035, Järnvägsplan för Gammelstad bangårdsförlängning, Luleå kommun

Regeringen ändrar det överklagade beslutet om fastställande av järnvägsplan på så sätt att fastigheten ska erbjudas fördjupad utredning om fasadåtgärder. Om sådana åtgärder behövs ska de erbjudas. Som motivering anges att det av bullerutredningen framgår att gällande riktvärden, efter att föreslagna åtgärder har vidtagits, kommer att uppnås vid fastigheten.

Regeringsbeslut, Finansdepartementet, Dnr Fi2020/01007, förhandsbesked för nybyggnad, Gotlands kommun

Regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut. Nämndens beslut om positivt förhandsbesked står därmed fast. Fastigheterna ligger inom påverkansområdet för Tofta skjutfält, som har utpekats som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen anger att det av planbeskrivningen framgår att platsen är avsedd för bostäder och att de därmed finner att det inte har framkommit skäl att nämndens bedömning strider mot detaljplanen. Åtgärden anses inte heller medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap. 9 U PBL

Regeringsbeslut, Finansdepartementet, Dnr Fi2021/03019. Förhandsbesked för nybyggnad, Norrtälje kommun

Regeringens delar Länsstyrelsens bedömning att förhandsbesked om nytt bostadshus inte kan anses lämplig med hänsyn till de bullerstörningar som verksamheten vid det närliggande skjutfältet kan ge upphov till. Ett nytt bostadshus med den aktuella storleken skulle kunna medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av skjutfältet. Överklagandet avslås.

Bullernätverkets kommande seminarier

__________________________________________________

Vår 2023

29 mars Halvdagsseminarium ”I spåren av trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) - Blir det bra det vi bygger?”

Trafikbullerförordningen kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen. Men hur har det blivit? Regionala bullernätverket bjuder in till seminarium med fokus på hur boendemiljöer och bostäder har blivit efter trafikbullerförordningens införande 2015, men också hur vi kan bygga för att säkerställa goda ljudmiljöer.

Anmälan sker via Länsstyrelsens hemsida.

Publicerad 2023-01-18