Regler och riktvärden

Det finns många olika regelverk och riktvärden att förhålla sig till när det gäller buller. På dessa sidor har vi samlat information och länkar om de mest centrala riktvärdena som gäller för olika bullerkällor och i olika miljöer.

EUs Bullerdirektiv 2002/49/EG

I och med Bullerdirektiv 2002/49/EG fastställde den Europeiska unionen en gemensam strategi för att undvika, förebygga eller minska de skadliga effekterna av buller i miljön. Strategin bygger på att man undersöker befolkningens bullerexponering inom alla EUs medlemsländer. Detta sker med hjälp av kartor som upprättas enligt gemensamma metoder, samt genom lokala handlingsplaner. Direktivet fungerar också som bas för att utveckla åtgärdsprogram.

Förordning om omgivningsbuller 2004:675

Till följd av EUs bullerdirektiv infördes år 2004 den svenska Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. I och med det infördes också en miljökvalitetsnorm för buller som lyder:

”... det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216

År 2015 antogs nya riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder i Sverige. Riktvärdena kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen och finns beskrivna i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

För väg- och spårtrafik gäller följande:

  • Buller från vägar och spårtrafik bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
  • För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller ljudnivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
  • Ljudnivån vid en uteplats bör inte överstiga 50 dB ekvivalent ljudnivå samt 70 dB maximal ljudnivå.

I de fall då bullernivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vetta mot en sida där bullret uppgår till högst 55 dB ekvivalent ljudnivå och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där den maximal ljudnivå nattetid (22.00 till 06.00) inte överskrider 70 dB. Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids bör dock nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

För flygtrafik gäller följande:

  • Ekvivalent ljudnivå 55 dB (FBN)
  • 70 dB maximal ljudnivå.

Om den maximala ljudnivån ändå överskrids bör detta inte ske mer än sexton gånger under dagtid (06.00 till 22.00) och tre gånger nattetid. Undantaget är flygplatser i Stockholms kommun (dvs. Bromma flygplats) där bestämmelserna om maxbuller dagtid inte gäller.

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

För buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder gäller riktvärden specificerade i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Enligt dessa gäller ekvivalenta ljudnivåer om 55 dBA för vägtrafikbuller och 60 dBA för spårtrafikbuller vid bostadens fasad, samt 55 dB dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximalnivå vid bostadens uteplats för båda trafikslagen.

Propositionen specificerar även riktvärden vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Miljöbalkens hälsoskyddsregler

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor enligt Miljöbalken (1998:808). Riktvärden för bullernivåer inomhus regleras av Miljöbalken 9 kap. 3§. Folkhälsomyndighetens vägledning om buller inomhus belyser flera områden som lågfrekvent buller inomhus, rekommendationer om planlösningar för en tyst sida i bostaden, åtgärdsnivåer och etappmål mm.

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

År 2018 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer om hälsobaserade riktvärden för omgivningsbuller i dokumentet "Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)". Riktvärdena anges i de europeiska bullerindikatorerna Lden (årsdygnsmedelvärde viktat för kvälls- och natthändelser) och Lnight (ljudnivån nattetid).

Följande riktvärden rekommenderas av WHO för de olika trafikslagen:

Vägtrafik: 53 dB Lden (motsvarande cirka 50 dB LAeq,24h) och 45 dB Lnight

Spårtrafik: 54 dB Lden (motsvarande cirka 48 dB LAeq,24h) och 44 dB Lnight

Flygtrafik: 45 dB Lden (motsvarande cirka 45 dB FBN) och 40 dB Lnight

Rekommendationen är baserad på de kritiska hälsoeffekter som kan uppkomma om dessa ljudnivåer överstigs. De kritiska hälsoeffekter som bedömarna har tittat på är i synnerhet allmän störning och sömnstörning men också till exempel hjärt-kärlsjukdom och inlärningseffekter hos barn.

WHO Environmental Noise Guidelines i en svensk kontext

År 2021 publicerades en rapport som analyserar hur WHO:s Guidelines kan tolkas i en svensk kontext. Rapporten har författats av forskare vid Karolinska Instituet på uppdrag av den nationella bullersamordningen.

Senast ändrad 2022-08-26