Bild på fem medverkande. Från vänster: Mark Isitt (Moderator), Anna Davis och Karolina Embring (Länsstyrelsen i Stockholm), Peter Wiborn (Stockholms stad) och Petter Ljungman (Karolinska Institutet).

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen

Den 8 februari i år gick den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen av stapeln i Landstingshuset på Kungsholmen med Mark Isitt som moderator. Dagen arrangerades av STORSTHLM med hjälp av Ecoloop och i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad samt Region Stockholm. Temat för dagen var Förtätningens effekter och hälsosam grönska.

Flera av talarna lyfte trafikbuller som en av länets främsta utmaningar med tydliga konsekvenser i form av störning och hälsopåverkan. Bullernätverkets Anna Davis och Karolina Embring från Länsstyrelsen i Stockholm talade om trender i detaljplanering kopplat till hälsa och frågade sig ”Bostäder eller hälsa – måste vi välja?”. Budskapet var att det går att bygga i även bullerutsatta lägen, förutsatt att det tas hänsyn till bullret i ett tidigt skede av planprocessen och det sker en anpassning av bebyggelsens lokalisering, placering och utformning efter platsens förutsättningar.

Karin Ljung Björklund talade om Folkhälsomyndighetens uppdrag ”Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling” och betonade vikten av prevention och miljöns potential för att främja hälsosamma levnadsvanor. Hon tog bland annat upp ljudmiljön vid skolor och förskolor och gav ett exempel från Paris där man genom att förbjuda genomfartstrafik på närliggande gator minskat källbullret i barns närmiljö.

Du hittar alla presentationer från dagen via länken nedan.

Tack för att du deltog i Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2024! | Storsthlm

Publicerad 2024-03-27