Boverket föreslår slopat krav på tyst sida

I mars 2023 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda lättnader i byggkraven avseende studentbostäder. Syftet var att minska kostnaderna vid byggandet och att möjliggöra ett mer differentierat utbud av sådana bostäder. Bland annat omfattades krav på skydd mot buller. Nu har resultatet av uppdraget lämnats till regeringen i form av en ny rapport.

I sitt svar till regeringen (Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder, Rapport 2024:9) föreslår Boverket flera lättnader i kraven avseende skydd mot buller i studentbostäder som delar vissa bostadsfunktioner. Bland annat föreslås en ljudnivåskillnad på DnT,w,100 40 decibel från korridor till boendeenhet, vilket är en sänkning från tidigare förslag på DnT,w,100 44 decibel. Mellan boendeenheter föreslår Boverket en lägsta ljudnivåskillnad på DnT,w,100 48 decibel, en sänkning mot tidigare förslag om DnT,w,50 52 decibel. Förslaget innebär en försämring av skyddet mot lågfrekvent buller.

Vidare föreslår Boverket i sitt svar även en förändring av trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Detta förslag innebär att varje enskild bostad inte skulle behöva ha rum vända mot en ljuddämpad sida och påverkar således inte bara studentbostäder utan bostäder generellt. Förslaget läggs trots att en översyn av trafikbullerförordningen inte ingått i det nuvarande regeringsuppdraget. Boverket framhåller att förändringen skulle ge möjlighet till flexiblare och mer differentierade bostäder då planlösningarna inte låses i planskedet. Man påpekar dock att de hälsomässiga konsekvenserna av en sådan ändring måste utredas vidare.

Kompensationen med tyst sida har en lång historia och starkt stöd av forskningen. I flera forskningsstudier påvisas positiva effekter på människors välbefinnande och hälsa av att ha tillgång till en bullerdämpad eller tyst sida. Minskad störning, mindre sömnproblem och förbättrad koncentration är exempel på positiva effekter av tillgång till tystnad (se exempelvis Bodin m.fl. 2015).

-Att vi nu ser ytterligare förslag på sämre skydd mot trafikbuller inte bara i studentbostäder utan även generellt är ytterst anmärkningsvärt, säger Charlotta Eriksson, epidemiolog och forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

-Vi har redan idag bland de högsta riktvärdena i Europa när det gäller trafikbuller och utvecklingen i Sverige har gått åt helt fel håll de senaste 10 åren. Detta samtidigt som Världshälsoorganisationen (WHO) skärpt sina riktvärden för trafikbuller då forskningsläget visar på allvarliga negativa effekter i form av störning, sömnpåverkan, försämrad inlärning och prestation hos barn samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Även Bullernätverkets representanter från Länsstyrelsen i Stockholm ställer sig frågande till förslaget som de inte lämnats utrymme att ge synpunkter på. Anna Davis, planhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm kommenterar:

-Länsstyrelsen ser att kommunerna genom utformning och placering i de flesta planer i bullerutsatta lägen klarar Trafikbullerförordningens bestämmelser. Genom vår stöttande och rådgivande roll visar vi på möjligheter i planstödsmöten och fortlöpande genom planprocessen. Det gör vi dessutom även genom seminarier och särskilda utbildningssatsningar som riktas till alla som arbetar med buller och planering.

Anna påpekar vidare att de samhällsekonomiska konsekvenserna som förslaget medför, både direkta och indirekta, kan bli förödande och att det är viktigt att ta hälsoriskerna på allvar.

Stefan Troëng, Plan- och trafik, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, påpekar att förslaget om förändringen av trafikbullerförordningen förutom en försämring av skydd mot buller också innebär att regeln om tyst sida riskerar att bli otydlig när inte varje enskild bostad ska behöva ha en tyst sida.

-Detta kan leda till tolkningssvårigheter som kommer att försvåra planprocessen när tydliga regler ersätts med svävande instruktioner om ”bedömningar i det enskilda fallet”.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet här:

Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder, Rapport 2024:9

Övriga referenser

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Bodin T, Björk J Ardö J, Albin M. (2015). Annoyance, sleep and concentration problems due to combined traffic noise and the benefit of quiet side. Int J Res Public Health. 2015 29;12(2):1612-28.

 

Publicerad 2024-06-03

Senast ändrad 2024-06-03