Industri- & verksamhetsbuller

Industri- och verksamhetsbuller är ett brett begrepp som kan omfatta buller med mycket olika karaktär. Både Naturvårdsverket och Boverket har gett ut vägledningar som kan ge stöd i hanteringen av buller från industrier och andra verksamheter.

Den vanligaste formen av industrirelaterat buller i en stadsmiljö är ljud från fläktar, lastkajer och andra transportrelaterade aktiviteter. Definitionen av industribuller är dock bred och kan innefatta såväl industriverksamheter som spårtrafikdepåer.

Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Industribuller kan bestå av ljud som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud, dunsar och rena toner. Dessa ljud är av särskilt störande karaktär.

Hur mycket man störs av buller från industrier och annan verksamhet beror till stor del på vilken källa det är, ljudets karaktär och när på dygnet ljudet uppkommer. Industribuller är betydligt mer varierande i både innehåll och över tid än trafikbuller. Det innebär att man behöver beakta varje industri som en unik verksamhet.

Hur vi påverkas av industri- och verksamhetsbuller är undersökt i relativt liten utsträckning, men den kunskap som finns beskriver att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag exempelvis slagljud, gnissel, tonalt ljud och låga frekvenser. Det är därför viktigt att definiera en verksamhets buller och arbeta med begränsningar vid källan.

I april 2015 publicerade Boverket och Naturvårdsverket vägledningar för industri- och annat verksamhetsbuller. I vägledningarna anges förslag till riktvärden för ljudnivåer utomhus. På myndigheternas hemsidor finns utöver vägledningsdokumenten även sammanställningar av frågor och svar.

Naturvårdsverkets vägledning är avsedd att tillämpas som stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheter som hanterar frågor om buller från industri enligt miljöbalken.

Boverkets vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och andra verksamheter. Denna vägledning är under uppdatering och parallellt med det tas även allmänna råd för industri och annat verksamhetsbuller fram. Båda dokumenten planeras att publiceras 1 april 2020.

Foto: Charlotta Eriksson

Senast ändrad 2023-05-25