Industri- & verksamhetsbuller

Industri- och verksamhetsbuller är ett brett begrepp som kan omfatta buller med mycket olika karaktär. Både Naturvårdsverket och Boverket har gett ut vägledningar som kan ge stöd i hanteringen av buller från industrier och andra verksamheter.

Den vanligaste formen av industrirelaterat buller i en stadsmiljö är ljud från fläktar, lastkajer och andra transportrelaterade aktiviteter. Definitionen av industribuller är dock bred och kan innefatta såväl industriverksamheter som spårtrafikdepåer.

Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Industribuller kan bestå av ljud som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud, dunsar och rena toner. Dessa ljud är av särskilt störande karaktär.

Hur pass besvärande buller från industrier och annan verksamhet kan upplevas beror på flera saker. Till stor del handlar det om vilken källa det är till bullret, karaktären på ljudet och tiden på dygnet. Industribuller är betydligt mer varierande i både innehåll och över tid än trafikbuller. Det innebär att varje industri behöver beaktas som en unik verksamhet.

Hur vi påverkas av industri- och verksamhetsbuller är undersökt i relativt liten utsträckning. Den kunskap som finns beskriver att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag som exempelvis slagljud, gnissel, tonalt ljud och låga frekvenser. Det är därför viktigt att definiera en verksamhets buller och arbeta med begränsningar av det vid källan.

Boverket och Naturvårdsverket har vägledningar för industri- och annat verksamhetsbuller. I vägledningarna anges förslag till riktvärden för ljudnivåer utomhus. På myndigheternas hemsidor finns utöver vägledningsdokumenten även sammanställningar av vanliga frågor och svar (se länkar under "Här kan du läsa mer").

Naturvårdsverkets vägledning är avsedd att tillämpas som stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheter som hanterar frågor om buller från industri enligt miljöbalken (pdf från 2015).

Boverkets vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och andra verksamheter (pdf från 2020). Boverkets allmänna råd för industri och annat verksamhetsbuller publicerades i mars 2020 (BFS2020:2, pdf).

Foto: Charlotta Eriksson

Senast ändrad 2023-09-01