Omgivningsmiljöns betydelse för hjärt- och kärlsjukdom (EEA)

Ny rapport från Europeiska Miljöbyrån (EEA) om omgivningsmiljöns betydelse för hjärt-och kärlsjukdom.

Risker i omgivningsmiljön, däribland trafikbuller, orsakar ca 18 % av alla dödsfall i hjärt-kärlsjukdom i Europa. Det slås fast i en ny webbrapport från den Europeiska Miljöbyrån, EEA. Att minska miljöföroreningarna kan därför bidra till att förebygga hjärt-kärlsjukdom och förtida död. 

Långvarig exponering för trafikbuller ökar stresshormonnivåer och höjer blodtrycket, något som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Totalt beräknas buller orsaka cirka 12 000 förtida dödsfall och bidra till 48 000 nya fall av hjärtinfarkt per år inom EU. 

I Sverige beräknas att mellan 3,6 och 5,9 fall av ischemisk hjärtsjukdom (ex. hjärtinfarkt) per 100 000 invånare och år orsakas av vägtrafikbuller. För Stockholms del motsvarar det mellan 84 och 138 fall av ischemisk hjärtsjukdom som skulle kunna undvikas årligen genom minskat trafikbuller.

Beating cardiovascular disease — the role of Europe’s environment — European Environment Agency (europa.eu)

Noise — European Environment Agency (europa.eu)