Regional vägledning

Inom Region Stockholm har det tagits fram en regional vägledning för bullerkartläggningar som är tänkt att fungera som ett stöd för de kommuner som vill kartlägga trafikbuller. Bakom arbetet med vägledningen står Centrum för Arbets- och miljömedicin och WSP.

För att underlätta kartläggning av buller på olika nivåer och säkra en jämförbar kvalitet vad gäller bullrets spridning i Stockholms län har Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, tillsammans med WSP akustik utarbetat en regional vägledning för bullerkartläggning. Vägledningen är fri att använda för kommuner, akustikkonsulter och andra aktörer som arbetar med att kartlägga buller.

Inom projektet har även en metod för kartläggning av bullerfria områden tagits fram. Samt en rapport som beskriver vad som är viktigt att tänka på inför en bullerkartläggning. Fokus i den senare är på hur underlagsdata för kartläggningen ska struktureras och formateras?

Senast ändrad 2022-08-26