Flygplan vid gate

Kvalitetssäkring: beräkningar av flygbuller

Revidering av kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar med införande av standard för atmosfärsdämpning respektive enhetsväder.

År 2011 fastställdes det första kvalitetssäkringsdokumentet för flygbullerberäkningar och nu har en reviderad version publicerats.

En förändring i denna uppdaterade version är införandet av en ny atmosfärsdämpningsstandard. Vidare är en rekommendation i förslaget att använda ett standardiserat så kallat enhetsväder.

Kvalitetssäkringsdokumentet har som syfte att skapa enhetlig tillämpning av flygbullerberäkningar och är avsett som vägledning vid sådana beräkningar. Det är i första hand avsett för beräkningar som underlag för miljöprövningar av flygplatser samt bebyggelseplanering kring flygplatser samt i löpande tillsynsverksamhet. Dokumentet är också användbart som information till övriga intressenter.

Revideringen har utförts i en arbetsgrupp med Trafikverket, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket samt stöd av tekniska rådgivare från Swedavia och Tyréns.

Nationell samordning av omgivningsbuller (naturvardsverket.se)

Publicerad 2024-04-08