Hjärt-kärlsjukdom

Långvarig exponering för trafikbuller i hemmiljön kan leda till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Troliga mekanismer är stress och sömnproblem. Starkast evidens finns för vägtrafikbuller där risken för ishemisk hjärsjukdom (hjärtinfarkt) ökar med cirka 8 procent per 10 dB ökning från ljudnivåer på 50 dB dygnsekvivalent ljudnivå.

Buller ger upphov till stress och sömnproblem vilket i sin tur är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. I dagsläget visar den samlade kunskapen om trafikbuller och hjärt-kärlpåverkan starkast bevisning mellan vägtrafikbuller och ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt). Risken för hjärtinfarkt har beräknats öka med cirka 8 procent per 10 dB stegring, med start från cirka 50 dB Lden (motsvarande cirka 47 dB LAeq,24h).

För övriga bullerkällor (spår- och flygtrafik) och andra hjärt-kärlsjukdomar (till exempel högt blodtryck, stroke) finns idag för få eller för bristfälliga studier för att säkert kunna säga något slutgiltigt om eventuella samband. Ett mindre antal välgjorda studier visar dock på negativa effekter även vad gäller dessa källor och sjukdomar vilket motiverar fortsatt forskning.

Ett fåtal studier har undersökt samband mellan trafikbuller och metabol påverkan, till exempel med övervikt och diabetes. Här är dock underslaget fortfarande alltför litet för att kunna säga något säkert om eventuella samband.

Senast ändrad 2022-08-29