Taluppfattning och kommunikation

Buller och höga ljud, till exempel från trafiken, gör det svårare att uppfatta vad som sägs och att höra olika typer av varningssignaler. Personer med hörselnedsättning, barn och unga, äldre och de med ett annat modersmål än det talade är särskilt känsliga.

Buller gör det svårare att uppfatta tal och försämrar möjligheten till kommunikation. Det kan också bli svårare att uppfatta ljud från radio och TV, telefonsamtal och olika typer av varningssignaler. Hur väl vi uppfattar det som sägs beror till stor del på förhållandet mellan det som sägs och bakgrundnivån. För full talförståelse behöver bakgrundsnivån vara cirka 25 dB lägre än det som sägs.

I undervisningssammanhang rekommenderar Folkhälsomyndigheten en bakgrundsnivå under 30 dB för att säkerställa att även känsliga grupper (till exempel personer med hörselnedsättning eller de med ett annat modersmål än det talade) uppfattar samtalet. Även rummets utformning och efterklangstid påverkar hur väl vi hör det som sägs.

Enligt Miljöhälsoenkäten 2015 är andelen av befolkningen som rapporterar svårigheter att höra radio och TV på grund av trafikbuller 2,6 procent i Stockholms län och 1,8 procent för landet som helhet. Motsvarande siffror för svårigheter att föra ett normalt samtal är 1,7 procent respektive 1,1, procent.

Senast ändrad 2022-08-18