Tillsyn

Tillsyn bedrivs för att säkerställa att lagar och andra bestämmelser efterlevs. Omgivningsbuller är reglerat i miljöbalken (1998:808) och tillsynen ska säkerställa att förutsättningar för en hållbar utveckling och god hälsa främjas.

Tillsyn enligt miljöbalken bedrivs oftast av kommunal nämnd eller Länsstyrelsen. Inom Försvarsmakten är det försvarsinspektören för hälsa och miljö. Tillsynen av omgivningsbuller riktar sig mot verksamhetsutövare som t.ex. väg-, spår- och flygplatshållare samt industrier, dvs. inte mot enskilda förare eller fordon.

Även annan tillsyn förekommer, t.ex. utav polisen vars tillsyn bland annat sker enligt ordningslagen (1993:1617) och Trafikförordningen (1998:1276).

Ansvar och kontroll

Verksamhetsutövare har ett kunskapskrav enligt miljöbalken om att känna till sina störningars omfattning och möjliga åtgärder för att begränsa störningarna (2 kap. 2 och 3 § miljöbalken).

Tillsynsmyndigheten har en kontrollfunktion (26 kap. 1 § miljöbalken) och kan på eget initiativ eller efter klagomål ställa krav på att verksamheter utför utredning eller vidtar åtgärder/försiktighetsmått så att miljöbalkens regler och beslut från myndigheter och domstolar efterlevs. Kraven får inte vara orimliga att uppfylla (2 kap. 7§ miljöbalken).

Störning och risk för olägenhet

Störningar som t.ex. omgivningsbuller kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening och som inte är ringa eller helt tillfällig (9 kap 3 § miljöbalken).

En störning bör ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Antingen bör störningen pågå under en sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. Ringa eller helt tillfälliga störningar omfattas inte. I den bedömningen ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till personer som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker.

För många verksamheter och störningar finns det riktlinjer och rättspraxis som verksamheterna ska förhålla sig till och som tillsynsmyndigheten ska utgå från i sina bedömningar. En del verksamheter är tillståndspliktiga och har miljötillstånd och eventuellt specifika villkor fastställda av domstol. Det gäller t.ex. flygplatserna Arlanda och Bromma flygplats. Se under fliken omgivningsbuller för mer information om regelverk och riktlinjer.

Klagomål och synpunkter gällande störningar ska i möjligaste mån ställas till ansvarig verksamhetsutövare innan kontakt tas med tillsynsmyndigheten, så att de får möjlighet att bemöta synpunkterna och vidta eventuella åtgärder.

Beslut i ärenden inom miljöbalkstillsynen kan i regel överklagas. En ny prövning görs då av högre instans (mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen).

Exempel på avgränsning i tillsynsansvar

Inom miljöbalkstillsynen, som bedrivs av t.ex. kommunala nämnder eller länsstyrelser, hanteras buller från den generella trafiken. Buller från fordon utan bullerdämpare (som t.ex. motorcyklar) och buller i samband med fortkörning hanteras av polisen. Även buller från vattenskoter är polisens tillsynsansvar.