Aktuellt på bullerområdet

Hösten har rullat in och mycket är på gång på bullerområdet. I en briefing från den Europeiska Miljöbyrån informeras om att EU:s mål om att minska antalet personer som störs av buller med 30 % till år 2030 sannolikt inte kommer att nås. Bland de positiva nyheterna är att den nationella bullersamordningen bjuder in till ett seminarium den 25 oktober om hur vi ska skapa goda ljudmiljöer. Vi är också glada över att nu kunna visa upp vår nya fina hemsida!

EEA Outlook to 2030 – Can the number of people affected by transport noise be cut by 30 %?

I maj 2021 antog Europeiska kommissionen en handlingsplan, Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark, vilket var ett viktigt inslag i EU:s gröna giv. Ett av delmålen som satts upp för 2030 är att andelen människor som ständigt störs av trafikbuller ska ha minskat med 30 %.

Nu publicerar den Europeiska miljöbyrån EEA en genomgång av läget där man konstaterar att det är osannolikt att målet kommer att kunna nås. I ett optimistiskt scenario som bygger på implementering av en rad olika ambitiösa åtgärder spås att andelen som ständigt störs av buller kan minskas med ca 19 %. Utifrån ett mindre ambitiöst scenario riskerar andelen som störs i stället öka med ca 3 %.

Vidare slår man fast att det för att nå målet krävs att man inte bara fokuserar på de mest högexponerade områdena utan att man även behöver vidta åtgärder i områden som exponeras under nationella riktvärden. I genomgången ges även exempel, s.k. ”Case studies”, på åtgärder som implementerats med goda resultat.

Ta del av rapporten här:
Outlook to 2030 — Can the number of people affected by transport noise be cut by 30%? — European Environment Agency (europa.eu)

Direktivet om omgivningsbuller och beräkningsmodeller

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller.

Arbetet fortskrider inom Kunskapscentrum även 2023. Parallellt pågår diskussioner mellan berörda myndigheter om byte av beräkningsmodell för i första hand väg- och järnvägsbuller, men eventuellt även industriverksamheter.
Vid kommande årsskifte ska Naturvårdsverket rapportera in till EU resultat från de kartläggningar om omgivningsbuller som omfattar de 18 största kommunerna delar av samt Trafikverkets infrastruktur.

Nya rapporter från europeiska vägmyndigheterna

CEDR, Conference of European Directors of Roads, är ett nätverk mellan de statliga europeiska väghållarmyndigheterna. Tre projekt med anknytning till trafikbuller har nyligen publicerats:
STEER – Om kravskärpning för tystare däck
SOPRANOISE – Om effektivare bullerskyddsskärmar
FAMOS – Om icke-akustiska faktorer

PEB: Research Programme 2018 Noise and nuisance (cedr.eu)

Ändrade regler för vattenskotrar (SOU 2022:49)

En utredning om ändrade regler för vattenskotrar har lämnats till regeringen. Den har haft i uppgift att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Ändrade regler för vattenskotrar - Regeringen.se

Nationella Bullersamordningens seminarium Om att skapa goda ljudmiljöer

Den Nationella bullersamordningen bjuder in till idéseminarium den 25 oktober om hur vi skapar goda ljudmiljöer både vid byggande och i befintliga miljöer. Målet är att hitta sätt att förena kravet på ökat bostadsbyggande och förtätning med en god ljudmiljö både ute och inne.

Seminariet vänder sig till en bred målgrupp: Beställare, exploatörer, byggaktörer, arkitekter och konsulter, samt anställda vid kommun, länsstyrelse och statlig myndighet.

Läs mer och anmäld dig här:

Idéseminarium om att skapa goda ljudmiljöer (naturvardsverket.se)

Miljöhälsa på karta – Workshop 24 november

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, vid Region Stockholm har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utveckla ett nytt verktyg för uppföljning och analys av den miljörelaterade folkhälsan i Stockholms län, regionalt såväl som lokalt. Ambitionen är att verktyget, Miljöhälsa på karta, ska kunna användas som ett viktigt underlag för preventiva åtgärder, men också för stadsbyggnadsplanering, till exempel genom att möjliggöra analyser av lämplig användning av markområden ur ett hälsoperspektiv.

Den 24 november, kl. 09.00-12.00, anordnar CAMM en workshop för att samla personer med olika erfarenhet och kompetens till en dialog om hur verktyget ska utformas. Workshopen vänder sig till dig som har ansvar för eller arbetar med frågor som rör folkhälsa, fysisk planering eller miljö- och hållbarhet inom Stockholms län.

Läs mer och anmäl dig här:
Workshop Miljöhälsa på karta (regionstockholm.se)

Här kan du ta del av CAMM:s vision med verktyget och se exempel på hur det kan komma att utformas:

Miljöhälsa på Karta (arcgis.com)

Papers från InterNoise

I år hölls konferensen Internoise i Skottland, Glasgow. Temat var ”Noise Control in a More Sustainable Future”. Material går att ta del av under ”proceedings” i länken nedan.

Internoise 2022 - Welcome to Inter·Noise 2022

Hemsidan

I september lanserades Bullernätverkets nya hemsida. Nätverket administreras nu av Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och har lyfts in under Stockholms Läns Sjukvårdsområdes (SLSO) regi. Med flytten får sidan flera nya funktioner och tillgänglighetsanpassningen underlättas. I och med flytten säkras också hemsidans långsiktiga drift då den knyts till CAMM:s etablerade kommunikationskanaler.

En nyhet på sidan är fliken Personporträtt där du som arbetar med bullerfrågor i regionen har möjlighet att synas lite extra. Vill du att vi gör ett porträtt av dig och din verksamhet är du välkommen att höra av dig.

Ännu så länge är den nya sidan under uppbyggnad och vi ber om överseende med det. Hittar du felaktigheter eller har tips om rapporter eller andra nyheter som bör finnas med på sidan går det bra att kontakta charlotta.eriksson@regionstockholm.se.

Domar

Några av den senaste tidens domar om omgivningsbuller.

MMD M 3428-21. Buller från verksamhet, Umeå kommun

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens föreläggande om att utreda bullersituationen vid bostad. Domstolen anser att de mätningar och beräkningar som bolaget har lämnat in till domstolen visar att bolaget innehåller de föreskrivna bullervillkoren för verksamheten.

MMD M 8985-21, Buller från idrottsplats/lekplats, Södertälje kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar både nämndens och länsstyrelsens beslut gällande spontanidrottsplats och lekplats på så sätt att föreningen ska föreläggas att begränsa öppettiderna för bollplanen och göra det möjligt att låsa den.

MMD M 3789-22, Buller från lastning och lossning, Stockholms kommun

Mark- och miljödomstolen återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen konstaterar att utredningen visar att uppmätta bullernivåer överskridit Folkhälsomyndighetens riktvärden och att det kan vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att vidta ytterligare åtgärder.

MMD M 3406-22, Buller från spårtrafik, Ängelholms kommun

Mark- och miljödomstolen återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen bedömer att frågan om den maximala bullernivån inomhus till följd av järnvägsbuller inte är tillräckligt utredd för att ärendet ska kunna avslutas.

MMD M 3294-21, Buller från vägtrafik, Umeå kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar nämndens beslut om föreläggande om trafikbullerutredning på så sätt att det ges en annan lydelse. Domstolen har bland annat tagit ställning till vad utredningen ska omfatta och när den ska utföras.

MÖD P 6338-21, Buller i detaljplan vid utbyggnad av Gröna lund, Stockholm

Mark- och miljööverdomstolen ändrar domen och fastställer detaljplanen. Domstolen anser att den byggrätt som detaljplanen medger innebär en tillåten komplettering av bebyggelse inom Nationalstadsparken samt att skada inte uppstår på det riksintresset enligt 4 kap. 7 § MB. Detaljplanen har inte heller ansetts medföra påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården eller sådana betydande olägenheter för närboende i form av framför allt buller att det funnits skäl att upphäva detaljplanen.

Bullernätverkets kommande seminarier

Höst 2022

"I spåren av trafikbullerförordningen – Blir det bra det vi bygger?"

Bullernätverket bjuder in till ett seminarium som kommer att belysa konsekvenser av den nya Trafikbullerförordningen, SFS 2015:216.

Tid: 6 december 2022, förmiddag
Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Grand och Royal
Program och länk till anmälan: Kommer inom kort.

 

Publicerad 2022-10-14