Buller från verksamhet

MMD Vänersborgs TR 2024-01-05 M 5532-23 (jpinfonet.se)

MMD M 5532-23

Buller från verksamhet, Arvika kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att det saknas skäl att förordna om ytterligare tillsynsåtgärder. Det har inte framkommit att vibrationerna och bullret, var för sig eller tillsammans, är av den omfattning att de kan anses utgöra olägenhet för människors hälsa i den mening som avses i miljöbalken.

Publicerad 2024-03-27