Buller från industriverksamhet

MMD Umeå TR 2024-01-22 M 3426-23 (jpinfonet.se)

MMD M 3426-23

Buller från industriverksamhet, Luleå kommun

Mark- och miljödomstolen avvisar yrkande om omprövning av tillstånd och avslår överklagandet i övrigt. Utförd bullerutredning och mätning visar att bullernivåerna inte överskrider gällande villkor. Vad gäller omprövning anger domstolen att de inte har lagliga möjligheter att ompröva ett lagakraftvunnet tillstånd i ett fall som detta utan att det en enskild person ska vända sig till tillsynsmyndigheten med eventuella klagomål och önskemål om att ett omprövningsärende bör inledas (se närmare reglerna om detta i 24 kap. miljöbalken och Mark- och miljööverdomstolens slutliga beslut den 28 maj 2021 i mål M 4806-20).

Publicerad 2024-03-27