Buller från vägtrafik

MMD Vänersborgs TR 2024-01-12 M 4164-23 (jpinfonet.se)

MMD M 4164-23

Buller från vägtrafik, Varbergs kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen bedömer att det inte är fråga om en väsentlig ombyggnad i den mening som avses i infrastrukturpropositionen (jämför Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 1662-20). Gällande åtgärdsnivå anses därmed vara 65 dBA vilket ej överskrids.

Publicerad 2024-03-27