Buller från spårtrafik (nyare befintlig miljö)

MMD Nacka TR 2024-02-29 M 2218-23 (jpinfonet.se)

MMD M 2218-23

Buller från spårtrafik (nyare befintlig miljö), Nacka kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen konstaterar de förhöjda bullernivåerna har sin grund i bristfälliga utredningar och bedömningar då det aktuella bygglovet beviljades och att inget tyder på att spårhållaren har någon skuld i det. Vidare konstaterar domstolen att utredningen inte ger stöd för att de höga bullernivåerna beror på förändringar i tågtrafiken eller järnvägsanläggningen som har skett efter det att bygglovet beviljades och det inte synes ha uttömts möjligheter att vidta åtgärder inom bostadsrättsföreningens fastighet. Domstolen anser under dessa förhållanden att  det inte är skäligt att rikta ett åtgärdsföreläggande mot spårhållaren.

Publicerad 2024-03-27