Buller från förskola

MMD Nacka TR 2024-01-15 M 5023-23 (jpinfonet.se)

MMD M 5023-23

Buller från förskola, Stockholms kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut och återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen konstaterar att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller inte är direkt tillämpliga på buller från förskolor men att det inte ska leda till att nämnden ska anses förhindrad att utreda bullerfrågan vidare. I stället ska en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet ligga till grund för bedömningen av om det föreligger en sådan olägenhet som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken (se MÖD 2020:49).

Publicerad 2024-03-27