Lågfrekvent buller från okänd källa

MMD Nacka TR 2024-02-16 M 461-24 (jpinfonet.se)

MMD M 461-24

Lågfrekvent buller från okänd källa, Örebro kommun

Mark- och miljödomstolen instämmer underinstanserna och avslår överklagandet. Nämndens utredning bedöms vara tillräcklig. Några bullerkällor har inte kunnat konstateras och störningen som upplevs bedöms inte vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön i den mening som avses i miljöbalken.

Publicerad 2024-03-27