Buller från vägtrafik (nyare befintlig miljö)

MMD Nacka TR 2024-03-08 M 6568-23 (jpinfonet.se)

MMD M 6568-23

Buller från vägtrafik (nyare befintlig miljö), Ekerö kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen konstaterar att det föreligger en olägenhet på fastigheten då ljudnivå vid fasad överskrider 55 dBA (ekvivalent) och instämmer i underinstansernas bedömning att det inte är skäligt att förelägga kommunen att uppföra vägnära bullerskärmar. Domstolen anser att det finns skäl att fortsatt utreda alternativa åtgärder.

Publicerad 2024-03-27