Trafikverkets Miljörapport 2022 - Tema Buller och Vibrationer

Trafikverket har flera olika roller i miljöarbetet för en hållbar utveckling, bland annat ska de bidra till transportsystemets utveckling, underhålla befintlig infrastruktur och göra förbättringar genom riktade miljöåtgärder. I Miljörapport 2022 beskrivs miljöpåverkan från transportsystemet och möjligheter till förbättringar med ett temaavsnitt om buller och vibrationer.

Trafikverkets Miljörapport beskriver miljöpåverkan från transporter i Sverige och Trafikverkets verksamhet, samt vad Trafikverket gjort under 2022 för att minska miljöpåverkan. Rapportens temaavsnitt har fokus på buller och vibrationer. Avsnittet beskriver hur buller och vibrationer påverkar människors hälsa samt hur Trafikverket arbetar med att skapa bättre livsmiljöer för dem som är utsatta för störningar från trafiken längs statliga vägar.

Trafikverkets målbild för 2030 är att antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 procent jämfört med 2015 och att ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. Men trots bullerskyddsåtgärder ökar antalet personer som är utsatta för mer än riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Något som främst beror på ökad trafik, ökad inflyttning till städerna och ökat byggande i bullerutsatta miljöer.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Publicerad 2023-05-02

Senast ändrad 2023-06-15