Upphävande av detaljplan

MMD Växjö TR 2024-01-31 P 3853-22 (jpinfonet.se)

MMD P 3853-22

Upphävande av detaljplan, Ängelholms kommun

Mark- och miljödomstolen bifaller överklagandena och upphäver det överklagade beslutet.

Domstolen bedömer att utredningen inte är tillräcklig för att bedöma om en detaljplan kan genomföras med hänsyn till dess påverkan på bland annat buller. Domstolen anger avvikelser mellan den bullerutredning som presenterats och de planbestämmelser som angetts som skäl att gå in närmare på bullerfrågan. Vidare anges att kommunen inte har uppfyllt kommuniceringskraven enligt 5 kap. PBL.

Publicerad 2024-03-27