Mark- och miljödomstolen M 5257-23

MMD Växjö TR M 5257-23 (jpinfonet.se)

Buller från vägtrafik och bussutrop, Ängelholms kommun

Mark- och miljödomstolen 2023.11.21

Mark- och miljödomstolen bedömer att det inte finns skäl att kräva ytterligare utredningar eller andra åtgärder och avslår därför överklagandet.

I domen framgår bland annat att domstolen anser att beräkning av vägtrafikbuller är mer tillförlitligt än mätning och att nivåerna inte överskrider 65 dBA (det värde då åtgärder normalt sett måste övervägas enligt infrastrukturpropositionen, prop. 1996/97:53, och Mark- och miljööverdomstolens praxis).

För bedömning av buller från bussutropen togs hänsyn till bland annat uppmätt ljudnivå vid källan, ljudreducering med anledning av avstånd till bostadens fasad samt att utropen är av tillfällig karaktär.

Publicerad 2023-12-07