Webbinarium: Trafikbuller i befolkningen (17 september 2020)

Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara, och även mest utsatta, för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, till exempel Miljöhälsoenkät 2015, visar att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

Naturvårdsverket gav i uppdrag till Centrum för arbets- och miljömedicin (Region Stockholm) och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, att i ett projekt kartlägga hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet.

Det projektet, "Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär", har även undersökt vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till. Något som är viktigt att dokumentera som underlag till prioritering av förebyggande åtgärder.

Presentation från seminariet:

Trafikbuller i befolkningen CE.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här!

Publicerad 2020-08-10