Aktuellt på bullerområdet

Restriktionerna har lättat och vi är många som kommer åter till våra arbetsplatser. I Bullernätverkets samordningsgrupp vågar vi försiktigt börja planera för fysiska träffar igen, med hopp om att kunna genomföra det sedan länge uppskjutna seminariet om Byggbuller tidig vår 2022. Inför 2022 är det också dags för nya kartläggningar av buller till följd av EU:s bullerdirektiv, något som berör flera av länets kommuner. Läs mer här nedan!

Bullernätverkets enkätundersökning

Vi i samordningsgruppen vill ta reda på vad du som medlem önskar att få ut av nätverket. Vi hoppas därför att du vill ta några minuter av din tid att ge oss en bild av vad du vill att Bullernätverket ska fokusera på framöver och i vilket format.

Enkäten hittar du här och vi önskar ditt svar senast den 19 november 2021

EU-direktivet om kartläggning

Nästa år ska städer med mer än 100 000 invånare kartlägga omgivningsbullret i kommunen och rapportera antal exponerade. Denna gång är det 19 kommuner som omfattas av direktivet. Den 3 november genomförs ett informationsmöte om kommande kartläggning då Trafikverket, Naturvårdsverket och kunskapscentrum vid VTI medverkar.

För mer information maila: Henrik Larsson på Naturvardsverket

Ny publikation – 19 rofyllda parker i Stockholms stad

Guide till tystnaden II är en vidareutveckling av det arbete som Stockholms stad tidigare gjort. Då var syftet att beskriva platser och stråk i naturreservaten med både gröna upplevelsevärden och bra ljudkvalitet. Denna gång har inriktningen varit att, utifrån dessa kriterier, lyfta fram mindre parker och rekreationsytor runt om i Stockholm, som inte är så välkända.

Guide till tystnaden - Stockholms stad

Platserna finns även i Naturkartan.

Kulturljudzon Malmö

Nu har planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö beslutats. Området har blivit omtalat då man infört ett nytt begrepp ”kulturljudzon”, som innebär att bullriga verksamheter ges företräde framför bostadsbebyggelse och hur en symbolisk kulturljudzon blir ett självklart inslag där kultur- och fritidsliv kan leva i symbios med industrin och transportbuller även under kvällar och helger.

Underlag finns här.

Trafikutveckling under pandemin

Ibland kommer frågor upp om hur trafik och därmed bullersituationen påverkats under det senaste året. För att undvika eventuella pandemieffekter har flera kommuner beslutat att bullerkartan nästa år kommer baseras på situationen 2019. På denna länk finns beskrivningar av hur trafiken påverkats i Stockholm: Trafik under Covid-19 - Stockholms miljöbarometer

Slutredovisning av Chalmersprojekt

I nyhetsbrev nr 21 (november 2019) berättade vi att Chalmers genomför ett projekt om hantering av både luft- och bullerexponering vid planering av bebyggelse. MaGNA (Morphology and Greening for Noise and Air). Målet med projektet är att utveckla en uppsättning riktlinjer för planering, där effekterna på luftföroreningar och buller kombineras med avseende på urban morfologi och med användandet av grönytor.

Projektet håller nu på att avslutas och den 28 oktober genomförs en avslutande workshop.

Maila till Jens Forssen för mer info om projektet eller slutseminariet. 

Projekt om tystare krossning

Det pågår ett VINNOVA-finansierat projekt, Tystare krossning, som syftar till att minska bullernivåer på platser som hanterar bergkross och schaktmassor, genom att ta fram stöd för mer detaljerade bullerutredningar och bullermätningar med snabb återkoppling till entreprenör. Projektet tar även fram beställarstöd om skarpare bullerkrav vid upphandling och kursmaterial till entreprenörer. Under hösten genomför Tyréns bullermätningar i Norra Djurgårdsstaden för att utvärdera de bulleråtgärder som genomförts där. Resultat från projektet kommer att presenteras vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller den 26 januari. I projektet samarbetar Ecoloop, Tyréns, Stockholm stad/NDS, Tyresö kommun, ABT Bolagen, Maskin Mekano och SBMI.

Mer information om "Tystare krossning" hos Optimass.

Forskningsprojekt bulleråtgärder

I nyhetsbrev nr 26 (feb 2021) skrev vi om att Trafikverket finansierar ett projekt om hälsoeffekter och bullerskydd. Projektet är nu avslutat och en sammanfattning finns på denna länk. Mer information om disputationen finns på Örebro universitets hemsida.

Luftkvalitet vid bullerskärmar

Trafikverket utför ett projekt i samarbete med SLB-analys om luftkvalitet vid bullerskärmar. Målen är att kvantifiera och ta fram förenklad modell för beräkning av betydelsen av skärmar för luftkvalitet längs med statligt vägnät, samt med hjälp av modell kartlägga befintliga och framtida sträckor där skärmar kan användas som åtgärd mot luftföroreningar.

En sammanställning av kunskapsläget har utförts i form av en litteraturstudie. Utifrån slutsatser från litteraturstudien har lämpliga befintliga skärmar valts ut längs med vägnät i region Stockholm med olika höjd och utformning för mätning och beräkning av partiklar (PM10), kväveoxider (NO) och kvävedioxid (NO2). Mätningar har utförts vid bullerskärm på Bergslagsvägen i Stockholm. Mätningar planeras även att utföras vid bullerskärm på Norrortsleden.

Kontaktperson: Michelle Benyamine Remahl hos Trafikverket, där det också finns mer information.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021

Under hösten lanserar Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) en ny Miljöhälsorapport för Stockholms län med fokus på barns miljörelaterade hälsa. Rapporten baserar sig på Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsoenkät för år 2019 där barn (8 månader, 4 år och 12 år) och deras föräldrar svarat på frågor om omgivningsmiljö och hälsa. Utifrån enkätsvaren kan man bland annat utläsa hur många barn som upplever sig störda av trafikbuller i hemmiljön och följa upp trender över tid vad gäller besvär av buller i skolan.

Resultaten från rapporten kommer att offentliggöras på ett digitalt seminarium den 1 december. Anmälan till seminariet görs via Centrum för arbets- och miljömedicin.

Publicerad 2021-10-02