Regeringsbeslut gällande förhandsbesked om bygglov för uppförande av byggnad

Gällade 3 överklaganden:

* Infrastrukturdepartementet, Dnr I2023/00114, Haninge kommun

* Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Dnr I2023/00092, Göteborgs kommun

* Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Dnr I2023/00092, Eksjö kommun

I samtliga beslut avslår regeringen överklagandena. Enligt regeringens mening kan uppförandet av bostadshus i enlighet med ansökningarna inte anses lämpligt med hänsyn till de bullerstörningar som skjutfälten kan ge upphov till. De sökta åtgärdena skulle kunna medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar.