Musikbuller från restaurang i hotellrum

MMD Nacka TR 2023-12-20 M 6443-23 (jpinfonet.se)

MMD M 6443-23

Musikbuller från restaurang i hotellrum, Eskilstuna kommun

Mark- och miljödomstolen upphäver underinstansernas beslut och visar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. Domstolen anser att nämndens utredning inte utförts på ett sådant sätt att det kan uteslutas att det är hotellets isolering som i första hand behöver åtgärdas.