MÖD P 12853-21, Buller från spårväg i detaljplan, Nacka kommun

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Morningside Marina. Domstolen har bedömt att utredningen med avseende på buller är tillräcklig och att det är visat att de föreslagna bostäderna kan utformas så att planbestämmelsernas krav på buller kan innehållas. Till skillnad från MMD anser MÖD att småbåtshamnen inte anses möjliggöra marin verksamhet av sådant slag att den befintliga bullerutredningen skulle vara otillräcklig och att det skulle krävas en redogörelse för det kumulativa bullret från trafiken och den marina verksamheten.