MÖD P 10262-22, Bygglov om enbostadshus och komplementbyggnad på fastighet, Vallentuna kommun

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nämndens beslut, varigenom positivt förhandsbesked gavs, och återförvisar målet dit för kompletterande utredning om buller. Det konstateras att bullervärden inte bara ska mätas utan beräknas. Hänsyn ska tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.