MMD P 2681-21, Buller från vägtrafik i detaljplan, Jönköpings kommun

Mark- och miljödomstolen avvisar och avslår överklagandena då det i vissas fall saknas klagorätt och i övrigt anses kommunen har gjort de avvägningar som faller inom ramen för dess handlingsutrymme. Vad gäller buller konstateras att befintliga bostäder påverkas något av planen då trafiken förväntas öka, men endast ett fåtal av husen får högre värden än riktvärdet 55 dBA utomhus vid fasad. Det konstateras även att riktvärdet för buller i befintlig miljö (65 dBA) innehålls med god marginal.