MMD M 6235-22, Buller från vägtrafik, Karlshamns kommun

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver miljöförbundets beslut om att förelägga Trafikverket att vidta bullerbegränsande åtgärder på fastigheter. Som skäl anges att den ekvivalenta ljudnivån utomhus 65 dB(A) underskrids. Fastigheten omfattas därför inte av den första etappen i åtgärdsprogrammet i infrastrukturpropositionen. Några särskilda skäl att ändå förelägga om bullerdämpande åtgärder har inte framkommit.