MMD M 5865-22, Buller från värmepumpar, Lunds kommun

Mark- och miljödomstolen undanröjer nämndens beslut att avsluta klagomålsärendet och återförvisar målet för fortsatt handläggning. Domstolen bedömer att det föreligger skäl att utföra uppföljande kontroll av ljudnivåerna vid full drift av värmepumpar för att säkerställa att de bullerdämpande åtgärderna som vidtagits haft avsedd effekt.