MMD M 3511-22, Buller från vindkraftspark, Falu kommun

Mark- och miljödomstolen återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning. Domstolen anser att utredningen behöver kompletteras i syfte att avgöra om det finns behov av att föreskriva försiktighetsmått relaterat till lågfrekvent buller.