MMD M 1048-23, Buller från järnväg vid utbyggnad, Herrljunga kommun

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Domstolen finner inte att det finns skäl att ifrågasätta de beräkningar och åtgärdsförslag som följer av konsultens utredning och bedömer att de åtgärder som Trafikverket, utifrån åtgärdsförslag, har åtagit sig att genomföra är tillräckliga för att bullret inomhus inte ska innebära en olägenhet enligt miljöbalken.