Mark- och miljödomstolen M 1952-23

Mark- och miljödomstolen Östersunds TR M 1952-23 (jpinfonet.se)

Buller från vägtrafik, Ljusdals kommun

Mark- och miljödomstolen 2023.08.22

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

De konstaterar att det av bullerberäkningarna framgår att den ekvivalenta ljudnivån utomhus på fastigheten är under 65 dB(A) och att fastigheten därför inte omfattas av den första etappen i åtgärdsprogrammet i infrastrukturpropositionen.

Det har inte heller framkommit tillräckliga skäl för att trots detta förelägga om bullerdämpande åtgärder.