Mark- och miljödomstolen M 8568-22

MMD Nacka TR 2023-06-12 M 8568-22 (jpinfonet.se)

Buller från bollplan, Järfälla kommun

Mark- och miljödomstolen 2023.06.12

Mark- och miljödomstolen upphäver nämndens föreläggande om bullerplank och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Domstolen bedömer att bullernivåerna innebär en risk för människors hälsa, men anser att förutsättningarna för att uppföra ett bullerplank inte är tillräckligt utrett.

Publicerad 2023-12-07