Mark- och miljödomstolen M 2903-23

Mark- och miljödomstolen Nacka TR M 2903-23 (jpinfonet.se)

Buller från avfallsverksamhet, Nynäshamns kommun

Mark- och miljödomstolen 2023.11.09

Mark- och miljödomstolen återförvisar anmälningsärendet om ny verksamhet till förbundet för fortsatt handläggning.

Domstolen anser att det inte går att utläsa av bullerutredningen att verksamheten går att bedriva utan att riktvärden för buller överskrids. Domstolen utesluter inte att alternativa utformningar, placeringar och skyddsåtgärder skulle kunna medföra att riktvärdena kan innehållas.