Mark- och miljööverdomstolen M 10404-22

Mark- och miljööverdomstolen M 10404-22 (jpinfonet.se)

Buller från ÅVC-verksamhet, Salems kommun

Mark- och miljööverdomstolen 2023.05.23

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och undanröjer nämndens beslut.

Klagomålsärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att bullermätningen i ärendet förefaller vara behäftad med vissa fel och osäkerheter, samt att bullermätningen behöver utvecklas.