Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49)

Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Länsstyrelsens bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter föreslås utökas. Utredningen föreslår också förbud mot skoterkörning i naturreservat och utpekade vattenområden.

Vattenskotrar kan ge upphov till störningar och olägenheter för människors hälsa, bland annat i form av buller och olyckor. Även friluftsliv och upplevelsevärden påverkas. Undervattensbuller kan också påverka vattenlevande organismer (se Bullernätverkets tematiska nyhetsbrev från april 2022). Problemet växer och den samlade bilden är att klagomål avseende störningar som uppkommer till följd av vattenskoterkörning är klart överrepresenterade jämfört med annan fritidsbåtstrafik.

Remiss Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49) - Regeringen.se

Publicerad 2023-05-15

Senast ändrad 2023-06-15