Åtgärder

Kommuner och verksamhetsutövare i Stockholms län har under lång tid och på olika sätt arbetat för att minska bullret i vår omgivning samt de besvär och hälsoeffekter som kan uppstå i bullerutsatta grupper. Till följd av det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) åläggs alla kommuner med mer än 100 000 invånare att ta fram åtgärdsprogram för att minska bullret. Utöver det tar även Trafikverket fram åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar, civila flygplatser. I mars 2019 sammanställde Bullernätverket aktuella åtgärdsprogram i ett nyhetsbrev.

Trafikförvaltningen (SL) har en långsiktig plan för genomförande av bullerskyddsåtgärder så att målen i trafikförsörjningsprogrammet innehålls. Med syfte att uppnå de riktvärden som framgår i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) gör Trafikförvaltningen investeringar för att bullerskydda bebyggelse utmed spår. Bullerskydden utgörs av dels åtgärder i spåranläggningen samt av lokala åtgärder på bostadsfastigheter.

Swedavia är enligt villkor i sitt miljötillstånd skyldiga att bullerisolera de byggnader som exponeras för höga ljudnivåer och som gör att föreskrivna ljudnivåer för inomhusmiljö inte hålls (se länkar nedan).

Som ett stöd för handläggare inom kommunerna som arbetar med trafikplanering, bullerkartläggning och åtgärder har SKL tagit fram en handbok: ”Skapa goda ljudmiljöer”. I handboken sammanställs information om buller, skyddsåtgärder och olika lösningar som rekommenderas för särskilda bullerscenarier. Den ger också grundkunskaper i akustik och bulleremissioner, vägledning i kartläggningsprocessen och anvisningar kring hur åtgärdsarbetet bör organiseras, planeras och följas upp.

Länkar:

Naturvårdsverkets sida om den strategiska bullerkartläggningen och åtgärdsprogram

Vad gör Trafikverket mot buller och vibrationer?

Swedavias sidor om hur de följer upp miljöpåverkan i form av buller från Arlanda och Bromma flygplats

HOSANNA-projektet om gröna bullerskyddsåtgärder

Stockholms stads handbok om gröna lösningar för en bättre ljudmiljö