Åtgärder

Stockholms stad och övriga aktörer har under många år och på olika sätt arbetat med att minska bullret samt den hälsopåverkan  och de komfortstörningar som uppstår till följd av buller i länet.

Till följd av det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) fastställde kommunfullmäktige år 2009 det första åtgärdsprogrammet i Stockholms stad som gällde åren 2009-2013. Ett nytt åtgärdsprogram för buller i Stockholm har nu utarbetats för åren 2013-2018. Detta omfattar buller från väg-, spår- och flygtrafik samt viss hamnverksamhet och industribuller inom Stockholms stad.

Även andra verksamhetsutövare arbetar kontinuerligt med att reducera buller till följd av sina respektive verksamheter. Se länkarna här nedan för mer info om bullerskyddsåtgärder i länet från Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och Swedavia.

Länkar:

Trafikförvaltningens beräkning av buller från bussdepåer R2

Trafikverkets sidor om åtgärder längs väg och järnväg

Trafikverkets sidor om riktade skyddsåtgärder mot buller

Trafikverkets frågor och svar om buller och bulleråtgärder

Swedavias sidor om bullerisolering och bullerberäkningar

Övriga dokument:

Åtgardsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar, Trafikverket 2014